Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm S.A., GB Managers – co mogą zrobić osoby, które zainwestowały w obligacje spółek powiązanych z byłym prezesem GetBack?

Gdy wyszła na jaw afera związana z GetBack rozpoczęły się różnego rodzaju spekulacje i domysły, nikt jednak nie spodziewał się, że upadek GetBack to początek końca również innych firm powiązanych z byłym prezesem spółki. O perypetiach innych firm związanych z rodziną Kąkolewskich w mediach tak głośno już jednak nie jest, jak w przypadku GetBack, choć pokrzywdzonych również może być wiele osób.

O tym jakie prawa przysługują osobom, które zainwestowały w obligacje spółek Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm S.A. czy GB Managers, decyduje przede wszystkim na jakim etapie postępowania upadłościowego spółki te się znajdują.

I tak, w sytuacji, gdy dana spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, a taki właśnie wniosek wniosła Hussar Grouppa, Hussar Transport oraz GB Managers, i gdy sąd do takiego wniosku się przychyli, czyli wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wierzyciele spółek powinni przede wszystkim zgłosić swe wierzytelności sędziemu- komisarzowi.

Przepisy prawa upadłościowego stanowią bowiem, że wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność.

Bardzo istotne zatem jest, żeby zgłosić istnienie swej wierzytelności, pamiętać jednakże należy by zrobić to w wyznaczonym terminie. Przepisy ustawy nie wskazują wprost w jakim terminie zgłoszenie wierzytelności powinno nastąpić, lecz pozostawiają tą kwestię w gestii sądu wydającego postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może się więc okazać, że w każdym przypadku termin ten będzie inny, np. w przypadku Hussar Transport termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgłoszenia wierzytelności dokonać należy na piśmie i w dwóch egzemplarzach, przepisy dopuszczają jednakże również możliwość zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (wchodzi od 1 lutego 2019). W takim jednak wypadku skorzystać należy z wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności, który określony został rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, rozporządzenie określa m.in. zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Rejestru, mając na uwadze jego przejrzystość i kompletność oraz uproszczenie i przyspieszenie zgłoszenia wierzytelności w postaci elektronicznej. W zgłoszeniu wierzytelności, składnym w tradycyjnej formie pisemnej, podać natomiast należy: imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację; określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej; dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność; kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona; zabezpieczenia związane z wierzytelnością; w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu; stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym, a także, jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Jeżeli natomiast dana spółka złożyła do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, a z takim właśnie wnioskiem wystąpiła Basel Olten Pharm S.A., wierzycielom przysługuje znacznie mniej uprawnień.

Zgodnie bowiem z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, np. od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne, jak również wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady wierzycieli, jest niedopuszczalne.

Wierzyciel może jednakże w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, a wierzyciel, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, złożyć zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Posiadasz obligacje Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm S.A., GB Managers, GetBack lub jesteś wierzycielem firmy? 

Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawni prowadzi obsługę firm, wierzycieli oraz obligatariuszy którzy nie mogą odzyskać środków w związku z obecną sytuacją Getback, Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm S.A. lub GB Managers  Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w tej sprawnie napisz do nas e-mail na adres adwokat@adwokatjsosnowski.pl w tytule wpisz nazwę spółki której dotyczy sprawa  i opisz swoją sytuację – z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń adwokat prowadzący sprawę udzieli odpowiedzi w ciągu 2-3 dni roboczych.

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z obligacji – więcej informacji na stronie http://www.kancelariaobligatariuszy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *