Problem przemocy w rodzinie, choć powszechnie poruszany i omawiany, nadal pozostaje nierozwiązany, gdyż ciężko znaleźć złoty środek, który ukróci znęcanie się nad najbliższymi. Ofiary przemocy domowej jednak coraz częściej decydują się mówić o tym co je spotkało w czterech ścianach mieszkania oraz podejmują kroki, które pozwalają uwolnić im się z toksycznej relacji, co niewątpliwie jest pozytywnym zjawiskiem. 

Nie każda jednak ofiara przemocy domowej zdaje sobie sprawę ze wszystkich przysługujących jej środków, które może podjąć z uwagi na fakt, że jest dręczona fizycznie i psychicznie, gdyż o ile o możliwości wszczęcia postępowania karnego za znęcanie się nad rodziną słyszał chyba każdy, o tyle o możliwości eksmisji osoby dopuszczającej  się przemocy w rodzinie, już nie.

Przepisy stanowiące o obowiązku opuszczenia mieszkania w związku ze stosowaniem przemocy wobec najbliższych zawarte zostały w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie ze wskazanymi uregulowaniami, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.

Wniosek z żądaniem eksmisji wobec osoby stosującej przemoc rozpoznawany jest przez właściwy sąd powszechny, w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, w trybie nieprocesowym, a zatem odpowiednie żądanie należy wnieść do sądu rejonowego, wydział cywilny. Wniosek w którym żądamy eksmisji konkretnej osoby powinien zawierać nie tylko elementy, które każde pismo kierowane do sądu powinno mieć, a więc np. oznaczenie stron postępowania, zgłaszane roszczenie, czy wymienienie załączników, lecz również uzasadnienie dochodzonego żądania.

W przypadku wniosku o eksmisję koniecznym zatem jest wykazanie, że do przemocy faktycznie dochodziło, zasadnym będzie zatem powołanie świadków, którzy mają wiedzę na temat agresywnego zachowania danej osoby wobec pozostałych domowników, a także, jeśli prowadzone było w tym zakresie postępowanie karne, wyroku lub wyroków skazujących za przestępstwa z użyciem przemocy wobec osoby żądającej eksmisji. Wartościowym dowodem w takim postępowaniu będą również notatki służbowe z interwencji policji, jeśli policja była wzywana w związku z przemocą w rodzinie, wyniki badań z obdukcji lekarskiej wnioskodawcy, jak również treść listów, sms-ów czy wiadomości e- mail w których wnioskodawca jest poniżany bądź wyzywany przez osobę, która ma zostać eksmitowana. Jeśli wnioskodawca posiada nagrania, np. z poczty głosowej telefonu, w których również pojawiają się groźby oraz wulgarne i obraźliwe słownictwo kierowane pod jego adresem, taki środek dowodowy również można zgłosić.

Postanowienie w przedmiocie eksmisji zapada po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której sąd z całą pewnością wysłucha zarówno wnioskodawcę, jak i uczestnika, czyli osobę, która ma zostać eksmitowana. Wskazana rozprawa powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Inne ciekawe artykuły:

Rozwód z orzeczeniem o winie z powodu przemocy psychicznej

Przytoczone uregulowanie, stanowiące o maksymalnym terminie w ciągu którego wniosek o eksmisję powinien być rozpoznany, ma charakter szczególny wobec przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i stanowić ma gwarancję szybkiego rozpoznania sprawy w celu ochrony osoby poszkodowanej. Zmianę w stosunku do przepisów ogólnie obowiązujących stanowi również fakt, że orzeczenie sądu zobowiązujące sprawcę do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie ze swoją ofiarą staje się wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a więc zanim nastąpi jego uprawomocnienie się. Wskazane orzeczenie może być jednak zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *