Dla niektórych małżonków rozwód oznacza nie tylko definitywne zakończenie małżeństwa, lecz również całkowite zerwanie kontaktów z byłym mężem lub żoną. W sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadali wspólnych dzieci to taki scenariusz faktycznie jest możliwy, jeśli jednakże małżeństwo posiadało dzieci to siłą rzeczy do kontaktu i spotkań będzie między nimi dochodzić, zaś rodzic pod którego opieką dzieci stale przebywają nie ma prawa ich izolować i utrudniać kontaktów z drugim rodzicem.

Sąd w wyroku rozwodowym zobowiązany jest zawrzeć rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzec, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Rodzice co do wskazanych kwestii mogą się porozumieć, sąd wówczas uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Ponadto, na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Jeżeli więc między rodzicami nie ma sporu w sprawach dotyczących dzieci, wówczas wyrok rozwodowy będzie w swej treści nieco bardziej lakoniczny, jeśli jednakże rodzice konsensusu osiągnąć nie potrafią, lub co gorsza, pojawią się groźby wysuwane w kierunku drugiego rodzica, że nie będzie on widywać się z potomkiem, wówczas wyrok rozwodowy musi zawierać rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach rodziców względem dzieci.

W sytuacji więc, gdy sąd orzekł o kontaktach z dzieckiem w wyroku rozwodowym, jednakże rozstrzygnięcie to nie jest respektowane i realizowane przez rodzica z którym dziecko stale przebywa, wówczas rodzic pozbawiony kontaktu może sądownie dochodzić wykonywania ustalonych kontaktów. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Sąd podejmie wskazane działania oczywiście tylko wówczas, gdy rodzic uprawniony do kontaktu skieruje w tym przedmiocie wniosek do sądu. Jeżeli zaś zagrożenie nakazaniem zapłaty nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, a więc gdy rodzic nadal kontakty utrudnia, wówczas sąd nakłada na takiego rodzica obowiązek zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, również na skutek ponownego wniosku osoby uprawnionej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Groźba finansowej sankcji za utrudnianie ustalonych kontaktów, zwłaszcza że zasądzona przez sąd kwota przypada rodzicowi, którego prawo do kontaktu zostało naruszone, jest zwykle bardzo skuteczna i kontakty zaczynają być wówczas prawidłowo realizowane.

Przeczytaj także:

Jakie dowody należy zgromadzić, aby zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie?

Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem, gdy małżonek uporczywie je utrudnia?

Pamiętać jednakże należy, że z powyższego rozwiązania rodzic skorzystać może tylko wówczas, gdy kontakty z dzieckiem zostały ustalone w orzeczeniu sądowym bądź w ugodzie zawartej przed sądem lub przed mediatorem, dlatego, jeżeli rodzice wnieśli o zaniechanie orzekania o kontaktach z dzieckiem w wyroku rozwodowym, gdyż porozumieli się w tej kwestii, jednakże z czasem okazało się, że rodzic kontakty te utrudnia lub całkowicie uniemożliwia, wówczas drugi rodzic najpierw powinien wnieść o ustalenie kontaktów przez sąd.

Sąd wydając rozstrzygnięcie w tym przedmiocie ściśle określi terminy oraz czas trwania spotkań rodzica z dzieckiem, z kolei, gdy kontakty te nie będą realizowane, wówczas rodzic, którego prawo do kontaktu zostało naruszone, może wnieść o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej kwoty, a następnie o nałożenie obowiązku zapłaty.

W niektórych przypadkach nierealizowania kontaktów, rodzic uprawniony do kontaktu decyduje się wezwać policję, aby dziecko odebrać i tym samym zrealizować przysługujący mu kontakt, takie rozwiązanie wywołuje jednakże dużo emocji i silny stres, przede wszystkim u dziecka, dlatego rozwiązanie to powinno być stosowane z dużą ostrożnością, w szczególności, gdy dziecko jest małe i nie rozumie do końca tego co się wokół niego dzieje.

Ponadto, gdy dobro dziecka jest zagrożone, bądź gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka, rodzic, który posiada pełną władzę rodzicielską, może wnosić o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, wówczas dziecko będzie znajdować się pod jego stałą opieką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *