TAGI: ADWOKAT ROZWÓD WARSZAWA / APELACJA ROZWÓD WARSZAWA

Jedną z podstawowych zasad, które funkcjonują na gruncie obowiązującego porządku prawnego, jest zasada dwuinstancyjności postępowania, która oznacza, że strona niezadowolona z orzeczenia wydanego przez sąd bądź organ przed którym rozpoczęto postępowanie, może wnosić przewidziane prawem środki odwoławcze do organu hierarchicznie wyższego lub równego. Jednym z takich środków odwoławczych jest apelacja, której wniesienie jest możliwe w postępowaniu cywilnym oraz karnym. Nie ulega zatem wątpliwości, że od wyroku orzekającego rozwód będzie przysługiwać apelacja, gdyż postępowanie rozwodowe toczy się w procesie cywilnym, należy jednak pamiętać, że tak samo jak w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, również w procesie odwoławczym dotyczącym małżeństwa i rodziny wstępuje kilka różnic w stosunku do tradycyjnego postępowania apelacyjnego.

Poprawne wniesienie apelacji w terminie ma ten skutek procesowy, że orzeczenie wydane w pierwszej instancji nie staje się prawomocne w zakresie objętym apelacją, gdyż sąd drugiej instancji ponownie bada całą sprawę będącą przedmiotem rozstrzygnięcia, analizując i weryfikując orzeczenie wydane przez sąd niższego rzędu. Jak już zostało to powyżej wskazane, środek odwoławczy w postaci apelacji można wnieść od wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji, warto zatem w tym miejscu wskazać co w wyroku orzekającym rozwód, poza samym orzeczeniem rozwodu, również się znajduje. Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd w wyroku rozwodowym winien orzec także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron oraz o kontaktach rodziców z dzieckiem, o obowiązku alimentacyjnym względem małoletnich dzieci, o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków w przypadku, gdy małżonkowie będą nadal razem zamieszkiwać po rozwodzie, a także, na wniosek jednej bądź obu stron, o podziale wspólnego majątku małżonków. Ustanie małżeństwa odnosi zatem skutek w całej sferze stosunków rodzinnych, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych.

Wyrok rozwodowy ma charakter całościowy i kompleksowy z zakresu spraw dotyczących rodziny, dlatego w stosunku do takiego orzeczenia zastosowanie znajduje zasada integralności wyroku. Zasada integralności wyroku polega na tym, że zakwestionowanie choćby częściowego rozstrzygnięcia powoduje, że pozostałe rozstrzygnięcia, które nie zostały zaskarżone, ze względu na swe ścisłe powiązanie z zaskarżoną częścią wyroku, nie stają się prawomocne. Wskazana zasada integralności zastosowanie znajdzie jednak tylko do tych rozstrzygnięć dokonanych przez sąd, które muszą zostać podjęte z urzędu, a więc niezależnych od wniosku stron w tym zakresie, natomiast w stosunku do rozstrzygnięć, które zostały zawarte w wyroku rozwodowym na skutek odpowiedniego wniosku stron, zasada ta nie będzie obowiązywać, a zatem orzeczenie w tym zakresie stanie się prawomocne jeśli nie zostanie objęte środkiem zaskarżenia.

Od każdej zasady ustawodawca przewiduje jednakże wyjątki i nie inaczej jest również w tym przypadku. Otóż, nie będzie podlegał uchyleniu cały wydany wyrok rozwodowy, wówczas, gdy skutecznie zaskarżone zostanie orzeczenie tylko w części dotyczącej obowiązku alimentacyjnego oraz w części orzekającej o mieszkaniu małżonków i o sposobie korzystania z niego oraz podziale wspólnego majątku małżonków. W takim przypadku samo orzeczenie dotyczące rozwiązania małżeństwa stanie się prawomocne, małżonkowie będą rozwiedzeni, natomiast pozostała, zaskarżona część orzeczenia, będzie przedmiotem rozpatrywania przez sąd drugiej instancji.

Inaczej natomiast sytuacja kształtuje się, gdy w apelacji wniesionej od wyroku orzekającym o rozwiązaniu małżeństwa kwestionowana jest wina w zakresie rozkładu pożycia małżonków czyli samo rozstrzygnięcie o rozwiązaniu małżeństwa, gdyż wówczas przyjmuje się, że zaskarżone zostało całe orzeczenie o rozwodzie. Wskazane ukształtowanie przepisów uzasadnione jest faktem, iż od orzeczenia samego rozwodu uwarunkowane są wszystkie pozostałe rozstrzygnięcia, które obligatoryjnie muszą znaleźć się w wyroku rozwodowym, zatem gdyby sąd drugiej instancji doszedł do przekonania, że orzeczenie rozwodu jest niedopuszczane to pozostałe rozstrzygnięcia tracą podstawę swojego bytu i w żadnym wypadku nie mogą się ostać, dlatego wyrok rozwody winien w takich przypadkach być rozpatrywany kompleksowo i nie może w żadnej części stać się prawomocny. W przypadku wniesienia apelacji w zakresie rozstrzygnięcia o winie, sąd odwoławczy zobowiązany jest do zbadania wszystkich okoliczności dotyczących winy za rozkład pożycia. Wskazane czynności sąd jest winien dokonać z urzędu i niezależnie od tego czy wyrok został zaskarżony przez jedną czy przez obie strony. Ponadto, sąd drugiej instancji jest zobowiązany, na wniosek strony, uzupełnić materiał dowodowy, jeżeli jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy. Oczywiście sąd może również pominąć wnioski dowodowe zgłoszone dopiero na etapie postępowania apelacyjnego, jeżeli strona wnosząca o ich przeprowadzenie mogła je powołać przed sądem pierwszej instancji.

Kolejną odrębności postępowania apelacyjnego od wyroku orzekającego rozwód jest, iż w postępowaniu tym nie znajdzie zastosowania zasada zakazu reformationis in peius czyli niemożność uchylenia lub zmiany wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację w przypadku, gdy strona przeciwna nie wniosła apelacji. Oznacza to, że jeżeli apelację wniósł małżonek uznany przez sąd pierwszej instancji za współwinnego rozkładu pożycia małżonków, czyli gdy orzeczenie rozwodu nastąpiło z winy obu stron, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby małżonek ten został przez sąd drugiej instancji uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa stron, nawet jeśli drugi małżonek w ogóle nie wniósł środka odwoławczego.

Mając powyższe na względzie, wniesienie apelacji od wyroku rozwodowego nie tylko może odsunąć w czasie samo orzeczenie rozwodu, ale może również pogorszyć sytuację procesową obu stron.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód, podział majątku, alimenty.

Adwokat Warszawa  – Lipiec 2015 – 1.07.2015 godz. 8:00 – 18:00 – ul. Marszałkowska 68/70 lok. 26 Warszawa

Adwokat Warszawa – Sierpień 2015 – 5.08.2015 godz. 8:00 – 18:00 – ul. Marszałkowska 68/70 lok. 26 Warszawa

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *