Rozwód kojarzy się przede wszystkim z definitywnym zerwaniem więzi między dwojgiem ludzi i prowadzeniem dotychczas wspólnego życia, nie rzadko jednak uzyskanie orzeczenia rozwodowego nie zmienia tak wiele jak pierwotnie małżonkowie to sobie wyobrażali i nie stanowi rozwiązania problemów z którymi małżonkowie dotychczas się borykali, gdyż mimo rozwodu, byli już wówczas małżonkowie, nadal dzielą wspólną przestrzeń mieszkalną, co niestety może rodzić wiele nieporozumień między nimi. Aby zapobiec ewentualnym kłótniom spowodowanym wspólnym zamieszkiwaniem, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o korzystaniu z mieszkania przez czas w jakim małżonkowie będą w nim razem zamieszkiwać, gdyż docelowo jeden z małżonków powinien się wyprowadzić. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy byli małżonkowie nie potrafią się porozumieć, a wspólne mieszkanie jest co najmniej uciążliwe?

Od tego jakie kroki należy podjąć, aby były małżonek opuścił miejsce zamieszkania małżonków dzielone przed rozwodem, uzależnione jest od tego, któremu z małżonków przysługuje prawo do mieszkania, bądź czy jest to prawo wspólne obojgu małżonków. Otóż, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje tylko jednemu małżonkowi, gdyż np. małżonek ten zakupił mieszkanie przed zawarciem małżeństwa lub tylko on jest najemcą, wówczas z chwilą zawarcia przez taką osobę związku małżeńskiego, jej współmałżonek ma prawo do korzystania z takiego mieszkania, gdyż tworzy się tzw. prawonorodzinny tytuł do lokalu.

Przeczytaj także : Kiedy można eksmitować małżonka podczas rozwodu

Orzeczenie rozwodu między małżonkami powoduje jednakże, że prawnorodzinny tytuł do lokalu wygasa, a więc ponownie wyłączne prawo do lokalu przechodzi na małżonka, który je pierwotnie nabył, a były małżonek traci uprawnienie do korzystania z mieszkania. W takim więc przypadku, orzeczenie rozwodu między małżonkami powoduje, że małżonek mający wyłączne prawo do lokalu mieszkalnego może żądać eksmisji byłego współmałżonka, jednakże należy pamiętać, iż owa eksmisja może odbyć się jedynie w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z regulacjami wskazanej ustawy, współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Przesłanką warunkującą zatem wystąpienie z powództwem o eksmisję byłego współmałżonka z lokalu jest jego rażąco naganne zachowanie, a więc w sądzie w trakcie postępowania o eksmisję należy przedłożyć odpowiednie dowody, które potwierdzą karygodne zachowanie pozwanego, dlatego podczas takiego procesu dobrze jest powołać świadków, przedłożyć dokumenty z interwencji policji lub przedstawić wyniki z obdukcji lekarskich.

Pamiętać jednak należy, iż zgodnie z uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1978 r., sygn. akt: III CZP 30/77, nie jest możliwe orzeczenie eksmisji wtedy, gdy wspólnie zajmowane mieszkanie jest przedmiotem odrębnego majątku małżonka, który miałby być eksmitowany, a więc jeśli nagannie zachowuje się małżonek, który posiada wyłączne prawo do lokalu mieszkalnego, to wówczas były współmałżonek nie może skutecznie żądać eksmisji takiej osoby.

Zobacz więcej artykułów dotyczących spraw rozwodowych www.sprawy-rozwodowe.info

Zupełnie inaczej natomiast kształtuje się sytuacja byłych już małżonków, którzy posiadają wspólne prawo do mieszkania, a więc gdy np. są jego współwłaścicielami bądź współnajemcami, gdyż w takiej sytuacji nie można żądać eksmisji jednego z małżonków, nawet jeżeli zachowuje się on w sposób sprzeczny z przyjętymi normami i swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest przeprowadzenie przez byłych małżonków podziału wspólnego majątku, w wyniku którego prawo do mieszkania zostanie przyznane na wyłączność jednemu z nich, z dokonaniem ewentualnej spłaty na rzecz drugiego małżonka. Jeśli podział wspólnego majątku małżonków będzie przeprowadzany przez sąd, wówczas sąd przyzna mieszkanie jednemu małżonkowi, natomiast drugi małżonek zostanie zobowiązany do jego wydania i opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego. Podobne zobowiązanie zostanie zawarte również w akcie notarialnym, jeżeli małżonkowie dokonują podziału majątku wspólnego poprzez zawarcie umowy notarialnej w tym zakresie.

Pamiętać również należy, iż zawarcie w wyroku rozwodowym orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków nie tworzy żadnego prawa do lokalu, a więc na tej podstawie żaden z małżonków nie nabywa na własność części mieszkania, która została mu wyznaczona przez sąd do wyłącznego użytku. Podobnie jest w przypadku, gdy sąd w wyroku rozwodowym orzeknie eksmisję względem jednego z małżonków, któremu również przysługuje prawo do lokalu, gdyż w tym wypadku eksmitowany małżonek również nie traci prawa podmiotowego do mieszkania, lecz jedynie uprawnienie do korzystania z niego.

tagi: eksmisja po rozwodzie z mieszkania własnościowegoeksmisja po rozwodzie z orzeczeniem o winieeksmisja małżonka z mieszkania własnościowegoeksmisja małżonka przed rozwodem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *