W przypadku przemocy domowej największy problem zazwyczaj stanowi wspólne mieszkanie, żona bowiem zwykle nie decyduje się na odejście od agresywnego męża, jeżeli nie ma innego lokum, w szczególności, gdy małżonkowie posiadają dzieci, dlatego tkwi w toksycznej relacji, i nie inaczej jest również w przypadku przemocy stosowanej np. przez rodziców czy partnera, dlatego dramat związany ze stosowaniem przemocy w niektórych przypadkach trwa wiele lat.

Na gruncie obowiązujących przepisów istnieje jednakże możliwość, a nawet kilka możliwości, aby osobę stosującą przemoc z mieszkania usunąć, warto więc z tymi regulacjami się zapoznać.

Obowiązek opuszczenia mieszkania może być przede wszystkim orzeczony w postępowaniu cywilnym, na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie bowiem z regulacjami w niej zawartymi, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.

Uzyskanie orzeczenia o eksmisji osoby stosującej przemoc w pierwszej kolejności wymaga zatem złożenia do sądu cywilnego wniosku w którym wnioskodawca wykaże, iż orzeczenie eksmisji wobec osoby stosującej przemoc jest uzasadnione.

We wniosku należy więc przede wszystkim powołać dowody wskazujące, iż do przemocy faktycznie dochodzi, można zatem np. powołać świadków, którzy potwierdzą stosowanie przemocy w rodzinie, jak również można przedstawić dowody z notatek/protokołów policji, która wzywana była w związku z agresywnym zachowaniem jednego z domowników, bądź wyniki obdukcji lekarskich. Postanowienie w przedmiocie obowiązku opuszczenia mieszkania zostaje wydane po przeprowadzeniu przez sąd rozprawy, która z kolei powinna się odbyć w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Postanowienie to staje się wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, zaś jego egzekucją zajmuje się komornik.

Usunięcie z mieszkania agresywnego domownika możliwe jest ponadto w postępowaniu karnym, procedurę eksmisji w tym trybie rozpocząć więc należy od zawiadomienia policji bądź prokuratury o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną. Następnie należy poczekać, aż osobie oskarżonej o przemoc organy ścigania postawią zarzut stosowania przemocy domowej, by następnie móc zażądać zastosowania wobec sprawcy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Nakaz okresowego opuszczenia mieszkania może następnie zostać orzeczony wobec sprawcy w wyroku karnym, jeżeli sąd uzna, iż dana osoba jest winna popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną, warto więc być czynnym uczestnikiem takiego procesu i przystąpić do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy by żądać nałożenia na sprawcę wskazanego środka karnego. Pamiętać jednakże należy, iż obowiązek opuszczenia mieszkania jest orzekany wobec sprawcy na określony czas, zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu karnego, środek ten orzeka się w latach, od roku do lat 10.

Istotne jednak jest, że w przypadku nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym orzeczonego w wyroku karnym, wykonanie tego obowiązku nie jest zależne od tego czy sprawca przemocy ma inne lokum, opuszczenie mieszkania ma nastąpić pomimo braku innego mieszkania, w przypadku zaś eksmisji na gruncie przepisów cywilnych, egzekucja postanowienia sądu może zostać nieco odsunięta w czasie, jeśli sprawca przemocy nie ma prawa do innego lokalu mieszkalnego.

Na zakończenie warto jeszcze zasygnalizować, iż orzeczenie eksmisji wobec sprawcy przemocy możliwe jest również w wyroku rozwodowym, jednakże z uwagi na fakt, iż jest ona orzekana niejako przy okazji rozwodu, to może ona dotyczyć tylko jednego z rozwodzących się małżonków.

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Pamiętać jednakże należy, iż w takim przypadku również niezbędne jest wykazanie, że współmałżonek dopuszcza się przemocy, co uzasadniać będzie orzeczenie względem niego eksmisji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *