1. CZYM JEST ROZWÓD?

Rozwód jest rozwiązaniem związku małżeńskiego przez sąd na wniosek jednej lub dwóch stron pod warunkiem wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

WARTO PAMIĘTAĆ!

Aby sąd mógł orzec rozwód, musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia.

 

 1. CZYM JEST TRWAŁY I ZUPEŁNY ROZKŁAD POŻYCIA?.

Zupełny i trwały rozkład pożycia związany jest z zaprzestaniem obowiązków wyrażonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z przepisem art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie, są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. W orzeczeniu z dnia 28 maja 1955 roku, sygn. akt I CO 5/55, Sąd Najwyższy orzekł, iż „pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. (…) Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. (…) Do uznania, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków”. Ponadto warto przywołać orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 08 maja 1951 roku, sygn. akt C 184/51, który orzekł, iż „istotą małżeństwa są (bowiem), między innymi, stosunki płciowe między małżonkami, z wyłączeniem takich stosunków z osobami trzecimi; zatem małżonek postępujący z własnej woli wbrew tej zasadzie małżeństwa popełnia umyślnie czyn z punktu widzenia przyjętych zasad współżycia”.

 

Warto tutaj przywołać przykładowe orzecznictwo Sądów Najwyższych które definiują pojęcie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

 

 • W orzeczeniu z dnia 31 maja 1949 roku, sygn. akt. C 583/49, PiP 1950, z. 8-9, s. 176, Sąd Najwyższy orzekł, iż „w przypadku, gdy jeden z małżonków stwierdzi, że jego małżonek, którego uważał za człowieka bez skazy, wysoce moralnego, popełnił przed zawarciem małżeństwa czyn w wysokim stopniu niemoralny, to stwierdzenie takich faktów wywołując rozczarowanie, może pociągnąć za sobą niechęć do małżonka i nawet zupełny rozkład pożycia.
 • W orzeczeniu z dnia 23 lutego 1950 roku, sygn. akt, WaC 298/49, PiP 1950, 10, s. 145, Sąd Najwyższy orzekł, iż „naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy, jeżeli wywołało stały rozkład pożycia małżeńskiego, może być uznane za wystarczającą podstawę do orzeczenia rozwodu. Zakres obowiązku wzajemnej pomocy, podobnie jak i zakres innych obowiązków z małżeństwa wynikających, nie może być mierzony obiektywną miarą, jak zakres obowiązku „staranności”, o którym mowa w przepisach prawa materialnego; jeżeli jedno z małżonków wskutek wyjątkowej okoliczności znalazło się bez swej winy w sytuacji szczególnie ciężkiej, jak na przykład wskutek pobytu w więzieniu niemieckim, obowiązek pomocy ze strony drugiego małżonka powinien być oceniony bardziej rygorystycznie, niżby to odpowiadało pojęciom przeciętnie myślącej kobiety lub przeciętnie myślącego mężczyzny”.
 • W orzeczeniu z dnia 23 lutego 1950 roku, sygn. akt WaC 298/49, PiP 1950, z. 10, s. 145, Sąd Najwyższy orzekł, iż „naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy, jeżeli wywołało stały rozkład pożycia małżeńskiego, może być uznane za wystarczającą podstawę do orzeczenia rozwodu. Zakres obowiązku wzajemnej pomocy, podobnie jak i zakres innych obowiązków z małżeństwa wynikających, nie może być mierzony obiektywną miarą, jak zakres obowiązku „staranności”, o którym mowa w przepisach prawa materialnego; jeżeli jedno z małżonków wskutek wyjątkowej okoliczności znalazło się bez swej winy w sytuacji szczególnie ciężkiej, jak na przykład wskutek pobytu w więzieniu niemieckim, obowiązek pomocy ze strony drugiego małżonka powinien być oceniony bardziej rygorystycznie, niżby to odpowiadało pojęciom przeciętnie myślącej kobiety lub przeciętnie myślącego mężczyzny”.
 • W orzeczeniu z dnia z dnia 08 maja 1951 roku, sygn. akt C 184/51, PiP 1951, z. 7, s. 165, oraz OSN 1952, poz. 21, Sąd Najwyższy orzekł, iż „jednostronne zerwanie przez małżonka związku małżeńskiego należy uznać za czyn zawiniony także w przypadku, gdy powodem tego zerwania było głębokie uczucie miłości względem osoby trzeciej”.
 • W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 07 listopada 1950 roku, sygn. akt C 262/50, PiP 1951, z. 8-9, s. 425, Sąd Najwyższy orzekł, iż „Fakt ciężkiego pobicia powoda przez pozwaną uznany być musi za ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego stron zawiniony przez pozwaną”.
 • W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 1955 roku, sygn. akt II Cr 1082/54, PiP 1956, z. 2, s. 393, Sąd Najwyższy orzekł, iż „notoryczne zaniedbywanie przez żonę wychowywania małoletnich dzieci, połączone z bezczynnym trybem życia, stanowić może powód do powstawania rozkładu pożycia małżeńskiego”.
 • W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia1950 roku, sygn. akt C 347/50 „Cudzołóstwo może być podstawą udzielenia rozwodu bez względu na czas, kiedy je popełniono, jeżeli było ono przyczyną lub choćby jedną z przyczyn rozkładu pożycia stron”.

 

Przytoczone powyżej orzecznictwo stanowi wyłącznie przykłady uwzględniające specyfikę orzecznictwa w sprawach rozwodowych.

 1. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZWODU?

 

W pierwszej kolejności należy pamiętać, aby zachować spokój swój i dzieci, ponieważ kluczem do szybkiego i skutecznego orzeczenia rozwodu przez sąd jest utrzymanie przez stronę lub strony nerwów na wodzy. Z doświadczenia wiemy, iż sprawę wygrywa strona, która podaje racjonalne argumenty zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, jak i będzie opierać się na kluczowych dowodach potwierdzających winę partnera lub partnerki. Przed złożeniem pozwu o rozwód należy zebrać pełen materiał dowodowy, gdyż w pierwszym piśmie procesowym (pozwie) lub w dalszych pismach powołuje się kluczowe argumenty, jak i dołącza wszelkie dowody. Warto również zastanowić się na powołaniu kluczowych świadków którzy zgodzą się przedstawić prawdę przed sądem. Podczas rozprawy sąd będzie analizować zgromadzony materiał dowodowy, jak i przysługiwał strony. Warto zastanowić się na odpowiedzią dlaczego chcemy się rozwieźć, oraz co przyczyniło się do podjęcia takiej decyzji, od jak długiego czasu trwa zupełny i trwały rozkład pożycia, oraz jakie próby zostały podjęte przez małżonków celem uratowania małżeństwa. Warto wiedzieć, iż w przypadku braku swojego obrońcy, pełnomocnik drugiej strony będzie zadawał osobiste, często nie wygodne i krępujące dla strony pytania. Przed złożeniem pozwu rozwodowego strona powinna podjąć świadomą decyzję czy będzie w stanie pojedynczo zmierzyć się z procesem sądowym, który często jest długotrwały, czy wybrać adwokata, który pomoże mu przezwyciężyć ten trudny czas.

 

WARTO PAMIĘTAĆ!

Przed złożeniem pozwu o rozwód warto zebrać pełen materiał dowodowy w postaci:

˗          sms-y,

˗          listy,

˗          dokumenty,

˗          zdjęcia,

˗          nagrania audio i wideo,

˗          badania lekarskie,

˗          dokumenty otrzymanie od jednostek państwowych,

˗          obdukcje,

˗          zaświadczenia lekarskie,

˗          wyrok o znęcaniu się nad rodziną,

˗          rachunki bankowe.

 

 

Przeczytaj na naszym blogu:

O CO PYTA SĄD NA SPRAWIE ROZWODOWEJ? I JAK SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ

 1. CZEGO MOGĘ ŻĄDAĆ W POZWIE ROZWODOWYM?

Strona ma prawo zadać orzeczenia przez sąd: w postaci rozwodu z orzekaniem lub bez orzekania o winie, orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci lub dla siebie, orzeczenia podziału wspólnego majątku a także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, orzeczenia o eksmisji byłego małżonka ze wspólnego mieszkania.

 

 1. JAK WYGLĄDA ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE?

Rozwód z orzeczeniem o winie ma miejsce w przypadku gdy żaden z małżonków nie wystąpi do sądu z wnioskiem o jego nieorzekaniu. W takim przypadku sąd z urzędu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie dowodowe, z którego będzie wynikało, która ze stron jest winna zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Należy pamiętać, iż w takim przypadku proces rozwodowy będzie długotrwały i stresujący.

 

 1. JAKIE SĄ KONSEKRWENCJE ORZECZENIA ROZWODU O WINIE?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż jedną z głównych konsekwencji jest obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami. Małżonek, który został uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego nie ma prawa do alimentacji w przeciwieństwie do małżonka, który nie jest uznany za winnego, jeżeli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Kolejną konsekwencją zgodnie z przepisami art. 940 § 1 kodeksu cywilnego, jest wyłączenie od dziedziczenia małżonka, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

Przeczytaj na blogu:

CZY WARTO WALCZYĆ O ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE GDY SĄ KU TEMU PRZESŁANKI?

 

 1. JAK WYGLĄDA ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE?

Rozwód bez orzeczenia o winie często nazywany „rozwodem z klasą” lub „szybkim rozwodem”, ponieważ następuje on przeważnie na pierwszej rozprawie. Zgodnie z przepisem art. 57 §2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie. W takim przypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Trzeba pamiętać, iż sąd tak jak w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie wyznaczy termin rozprawy podczas, której przesłucha małżonków celem ustalenia, czy rzeczywiście nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

 

WARTO PAMIĘTAĆ!

Występując do sądu o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie, a także bez orzekania o winie, każda ze stron ma prawo aż do uzyskania prawomocnego wyroku zmienić swoje stanowisko.

 

 1. JAKIE SĄ KONSEKWENCJE ROZWODU BEZ ORZEKANIA O WINIE?

Małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia może, być zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłego małżonka tylko i wyłącznie wtedy, kiedy małżonek znajduje się w stanie niedostatku. Obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Tylko na skutek wyjątkowych okoliczności sąd może termin przedłużyć.

Przeczytaj na blogu:

Szybki, ale korzystny rozwód – czy to możliwe?

 1. CZY TO PRAWDA ŻE POBLICZNOŚĆ MOŻE BYĆ OBECNA W TRAKCIE ORZEKANIA ROZWODU?

Nie. Prócz sędziego oraz dwóch ławników stron, ich pełnomocników i świadków. Zgodnie z przepisami art. 427 kodeksu postępowania cywilnego, rozprawa rozwodowa przeprowadzona będzie przy drzwiach zamkniętych.

 

 1. KOMU I W JAKIM WYMIARZE SĄD ORZEKNIE WŁADZĘ RODZICIELSKĄ?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom. Jednakże w przypadku gdy wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Przeczytaj na blogu:

JAK WYGLĄDA USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM PO ROZWODZIE

 1. CZY W POZWIE ROZWODOWYM MOGĘ WNOSIĆ O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO?

Tak. Małżonkowie mogą porozumieć się wzajemnie przed lub po rozwodzie w kwestii podziału majątku, jak i każdy z osobna ma prawo złożyć stosowny wniosek o podział majątku w trakcie rozprawy. We wniosku można zaznaczyć podział majątku w całości lub w części. Jednakże trzeba liczyć się z kwestią długotrwałego procesu. Warto wiedzieć, iż każda ze stron ma równe prawo w podziału majątku. Może nastąpić odstępstwo w przypadku gdy istnieje znaczna dysproporcja w przysporzeniu się strony do powstania majątków. Sąd jednakże uwzględnia nakład pracy włożonej w wychowanie wspólnych dzieci przez jednego z małżonka, jak i prowadzenia przez niego gospodarstwa domowego. Sąd może orzec nierówny  podział majątku w sytuacji, gdy jedna ze stron w żaden sposób nie przyczyniała się do jego zwiększenia lub marnotrawiła wspólny dorobek lub uchylała się od obowiązków rodzinnych.

Przeczytaj na blogu:

PODZIAŁ MAJĄTKU W SPRAWIE O ROZWÓD, A PODZIAŁ MAJĄTKU PO UZYSKANIU ROZWODU

JAK PRZEBIEGA PODZIAŁ MAJĄTKU, O CO MOŻE ZAPYTAĆ SĄD NA ROZPRAWIE ?

 

 1. CZY OSOBA ROZWIEDZIONA MOŻE POWRÓCIĆ DO BYŁEGO NAZWISKA?

Tak, zgodnie z art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego osoba, która złożyła oświadczenie woli o przyjęciu nazwiska przyszłego małżonka zgodnie z przepisami art. 25 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, po orzeczeniu rozwodu przez sąd ma prawo powrotu do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku. Samo orzeczenie rozwodu z automatu nie powoduje powrotu do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa. Osoba zainteresowana zmianą zobowiązana jest w terminie 3 miesięcy złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oświadczenie o powrocie do nazwiska sprzed małżeństwa. W tym miejscu warto również podkreślić, iż organy tj. kierownik urzędu stanu cywilnego, konsul, jak i sam były małżonek, nie mogą skutecznie sprzeciwić się ani zobligować osobę zainteresowaną do złożenia oświadczenia.

 

WARTO PAMIĘTAĆ!

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem może nastąpić jedynie w okresie 3 miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu.

 

 

 1. CZY SĄD MOŻE NIE WYRAZIĆ ZGODY NA ROZWÓD?

Tak, zgodnie z przepisami art. 56 § 2 w zw. z § 3 rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ponadto rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Sąd Najwyższy przez pojęcie zasad współżycia społecznego uznaje przede wszystkim sytuację, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę.

W wyroku z dnia 31 marca 1994 roku, sygn. akt I ACR 52/94, OSA 1994, Nr 7, poz. 38 sąd orzekł, że z wyłączną winą rozkładu pożycia mamy do czynienia wówczas, gdy po stronie małżonka żądającego rozwodu istnieją zawinione przez niego przyczyny rozkładu pożycia, a po stronie drugiego małżonka nie istnieją żadne przyczyny rozkładu pożycia albo istnieją przyczyny niezawinione, lecz nie tak poważne, aby należało uznać, że same wywołałyby zupełny i trwały rozkład pożycia (…).

 

 1. JAK DŁUGO BĘDZIE TRWAŁ PROCES ROZWODOWY?

To jak długo będzie trwał proces zależy od porozumienia stron od tego, formy przeprowadzonego rozwodu, czy z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania oraz czy strony postępowania będą brały udział w postępowaniu, czy celowo będą je przedłużały. Z doświadczenia wiemy, iż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie oraz braku dzieci stron orzeczenie rozwodu może nastąpić w przeciągu jednej rozprawy. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie najczęściej kończy się ono w przeciągu półtora roku. Trzeba być świadomy, iż po wydaniu orzeczenia druga strona może wystąpić z apelacją do sądu II instancji, co znacznie przyczyni się do przedłużenia postępowania.

 

 1. CZY SĄD MOŻE ORZEC ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA NIE TYLKO NA RZECZ DZIECKA?

Tak, sąd może orzec alimenty na rzecz małżonka, który nie jest winny rozkładu pożycia małżeństwa. Przepis artykułu 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje kwestie związane z alimentacją małżonka po rozwodzie. Jak wynika z niniejszego przepisu Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

WARTO PAMIĘTAĆ!

Sąd może orzec alimenty na rzecz małżonka, który nie jest winny trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

 

Przeczytaj na blogu:

JAK PODWYŻSZYĆ LUB OBNIŻYĆ ALIMENTY

 1. OD KIEDY STRONA BĘDZIE MOGŁA OTRZYMYWAĆ ORZECZONE PRZEZ SĄD ALIMENTY NA JEJ RZECZ?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 marca 1969 roku, sygn. akt III CZP 16/69, OSNC 1969, Nr 12, poz. 211 orzekł, iż początkową datę płatności alimentów zasądzonych na podstawie art. 60 KRO w wyroku orzekającym rozwód stanowi data uprawomocnienia się tego wyroku.

 

 1. KIEDY WYGASA OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY WOBEC BYŁEGO MAŁŻONKA?

Zgodnie z art. 60 §3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłużyć termin.

WARTO PAMIĘTAĆ !

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka ustaje z chwilą zawarcia przez niego nowego małżeństwa jak i z upływem 5 lat od dnia orzeczenia rozwodu.

 

 1. CZY BYŁY MAŁŻONEK MOŻE WNOSIĆ O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO PO UPŁYWIE 5 LAT?

Tak. Zgodnie z art. 60 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego były małżonek ma prawo do wystąpienia o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego. Sądu Najwyższego, w uchwale z dnia. 15 września 1978 roku, sygn. akt III CZP 57/78, OSNC, 1979, Nr 4, poz. 66, z glosą J.S. Piątowskiego, NP 1979, Nr 10, poz. 143 oraz Z. Krzemińskiego, OSP 1979, Nr 10, poz. 169 wyraził stanowisko, iż powództwo o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego małżonka rozwiedzionego, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, może być wytoczone także po upływie 5-letniego terminu określonego w art. 60 § 3 KRO.

WARTO PAMIĘTAĆ !

Małżonek, na rzecz którego zasądzono alimenty, może dochodzić od byłego małżonka przedłużenia terminu alimentacji na podstawie przepisu art. 60 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tylko w drodze powództwa.

 

 1. CZY ORZECZENIE SĄDU KOŚCIELNEGO NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA JEST TOŻSAME Z ORZECZENIEM SĄDU POWSZECHNEGO?

Nie. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 listopada 2000 roku, sygn. akt V CKN 1364/00, OSNC 2001, Nr 9, poz. 126, o ważności bądź o ustanie małżeństwa kanonicznego nie może mieć wpływu na orzeczenie sądu państwowego.

WARTO PAMIĘTAĆ !

Orzeczenie nieważności małżeństwa przez sąd kościelny nie ma wpływu na orzeczenie sądu państwowego.

 

 1. GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ POZEW ROZWODOWY?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sądem właściwym do rozpoznawania spraw rozwodowych jest Sąd Okręgowy. Powództwo wytacza się przed sąd, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku braku takiej podstawy osoba zainteresowana wytacza powództwo przed sąd właściwy względem miejsca zamieszkania strony pozwanej a w przypadku braku takiej podstawy przed sąd właściwy względem miejsca zamieszkania powoda.

 

WARTO PAMIĘTAĆ !

Sądem właściwym w sprawach ze stosunku małżeństwa jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Sąd Okręgowy w sprawie rozwodowej właściwy będzie jako sąd pierwszej instancji. Właściwość miejscowa sądu ma charakter wyłączny, oznacza to, że żadna ze stron nie może zmienić jej umownie. Apelację od wyroku Sądu Okręgowego rozpatruje Sąd Apelacyjny.

 

 1. JAKA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY OD POZWU ?

Zgodnie z przepisami art.11 w zw. z art. 26 ustawy o kosztach sądowych opłatę w wysokości 600,00 złotych należy wnieść do sądu przy wnoszeniu pozwu o rozwód. Opłaty mogą zostać dokonane za pośrednictwem banku, poczty polskiej lub można ją uiścić bezpośrednio w kasie sądu w którym składany jest pozew.

 

WARTO PAMIĘTAĆ !

Wnosząc pozew o rozwód należy pamiętać o dołączeniu potwierdzenia uiszczenia opłaty do pisma. W przypadku jego braku sąd wezwie Powoda do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia pozwu.

 

 1. CZY ISTNIEJ PRAWO ZWOLNIENIA Z OPŁATY OD POZWU?

Zgodnie z przepisami art. 102 ustawy o kosztach sądowych, każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów wpisu sądowego może domagać się zwolnienia od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego pod warunkiem złożenia poprawie wypełnionego formularza, z którego wynika, iż jego stan finansowy uniemożliwia uiszczenie wpisu na dzień składania pozwu. Celem tej instytucji jest zapewnienie udziału w postępowaniu sądowym każdej osobie fizycznej bez względu na status majątkowy.

 

WARTO PAMIĘTAĆ !

W przypadku decyzji odmownej sądu na podstawie przepisów art. 394 ust. 1 pkt. 2 Kodeksu postępowania cywilnego zainteresowany ma prawo wnieść zażalenie na odmowę w terminie tygodnia od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia o odmowie do sądu, który wydał to postanowienie. W przypadku gdy decyzję wyda referendarz sądowy, stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego. Zażalenie oraz skarga są wolne od opłat sądowych.

 

 1. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH?

Formularz o zwolnienie z kosztów sądowych można pobrać ze strony internetowej  Ministra Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/ lub w siedzibie każdego sądu. Warto pamiętać, aby formularz, został pozytywnie rozpatrzony, muszą zostać wypełnione wszystkie rubryki, a w przypadku gdy treść danego pola nie dotyczy zainteresowanego, należy umieścić stosowną wzmiankę, np. „nie dotyczy” lub skreślić to pole. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające majątkowy zainteresowanego np. zaświadczenie o zarobkach, PIT, dokumenty potwierdzające ponoszenie kosztów np. faktury VAT za zakup leków, odcinki renty, emerytury, dokumenty potwierdzające ponoszenie kosztów z tytułu kredytów itp. Wniosek musi zostać własnoręcznie podpisany przez zainteresowanego..

WARTO PAMIĘTAĆ !

Przed wniesieniem wniosku o zwolnienie od kosztów warto przygotować sobie wszystkie dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną strony, która uniemożliwia mu wniesienie opłaty sądowej.

 1. W JAKIEJ CZĘŚCI SĄD MOŻE ZWOLNIĆ MNIE OD OPŁATY WPISU SĄDOWEGO?

Sąd może zwolnić stronę od wpisu sądowego w całości lub w części. W przypadku całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych strona nie uiszcza opłat sądowych. Skarb Państwa tymczasowo ponosi wszelkie koszty. W przypadku gdy sąd częściowego zwalnia od kosztów sądowych stronę, zwolnienie to może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej lub procentowej części wpisu sądowego, albo określonej kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Strona, która została częściowo zwolniona od kosztów zobowiązana jest uiścić opłatę w takiej wysokości, jaka jest objęta zwolnieniem.

 

WARTO PAMIĘTAĆ !

Zgodnie z przepisem art. 108 ustawy o kosztach sądowych, zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu stronie przeciwnej.

 

 

 1. CZY MAM PRAWO OTRZYMAĆ PISEMNE UZASADNIENIE WYROKU I WNIEŚĆ APELACJĘ?

Jeżeli osoba zainteresowana będzie chciała zapoznać się z treścią uzasadnienia wyroku, ma prawo w terminie tygodnia od ogłoszenia sentencji lub doręczonego go przez sąd. Jeżeli strona nie zgadza się z wyrokiem sądu ma ona prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania uzasadnienia wyroku wystąpić do sądu wyższej instancji z apelacją.

 

 1. JAKIE SKUTKI NASTĄPIĄ W PRZYPADKU ŚMIERCI JEDNEJ ZE STRON W TRAKCIE PROCESU?

Zgodnie z artykułem 446 kodeksu postępowania cywilnego, w razie trwania procesu o rozwód postępowanie umarza się.

 

 1. CZY MAM PRAWO DO DZIEDZICZENIA W PRZYPADKU ŚMIERCI MAŁŻONKA W TRAKCIE PROCESU?

Tak jak wskazano powyżej, w przypadku śmierci jednego z małżonków sąd z urzędu umorzy postępowanie a w związku z tym do orzeczenia rozwodu nie dojdzie co nie skutkuje pozbawieniem małżonka prawa do dziedziczenia. Dopiero rozwiązanie związku małżeńskiego skutkuje pozbawieniem byłego małżonka prawa do dziedziczenia na podstawie kodeksu cywilnego, jak i ustaje prawo do żądania zapłaty zachowku oraz innych uprawnień związanych z dziedziczeniem.

 

WARTO PAMIĘTAĆ !

Dopiero orzeczenie sądu o rozwiązaniu związku małżeńskiego pozbawia byłego małżonka praw związanych z dziedziczeniem.

 

 

25.JAKIE SĄ SKUTKI ORZECZENIA ROZWODU?

Jednym z głównych skutków orzeczenia rozwodu przez sąd, jest prawo do ponownego wstąpienia w związek małżeński, powrotu do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa, powstaje między stronami rozdzielność majątkową oznacza to, że strony nie są już odpowiedzialne za zaciąganie zobowiązań, jak i uniemożliwia to dziedziczenie po byłym małżonku.

 

 1. DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY ADWOKATA?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż głównym elementem świadczącym o potrzebie skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika jest zaangażowanie emocjonalne strony, które często niekorzystnie wpływają na cały proces sądowy. Z doświadczenia wiemy, iż osoby, które w pojedynkę prowadzą swoją sprawę bez profesjonalnego pełnomocnika często nie podchodzą do zdarzenia racjonalnie i popełniają kardynalne błędy polegające na nie składaniu dowodów w odpowiednim momencie, które rzutują na orzeczenie sądu. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika gwarantuje przeprowadzenie procesu bez zbędnej zwłoki, jak i nie będzie on dotknięty brakami, które często występują, gdy strona sama składa pozew, a to przyczynia się do przedłużenia postępowania i narażaniem strony na dodatkowy stres. Kolejnym elementem jest stawiennictwo w sądzie. W przypadku powierzenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi strona zobowiązana będzie tylko do stawiennictwa na przesłuchanie. W pozostałym zakresie pełnomocnik zobowiązany będzie do uczestnictwa w rozprawach i przesłuchiwania świadków oraz zobligowany będzie do składania wszelkich wniosków.

 1. JAKIE KOSZTY MUSZĘ PONIEŚĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z POMOCY ADWOKATA?

Nasza Kancelaria indywidualnie ustala koszty procesu. Pierwsze spotkanie i omówienie sprawy z prawnikiem wynosi 200,00 zł + VAT. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu spotkania, na którym zostaną omówione szczegóły prowadzenia sprawy.