Adwokat rozwodowy Warszawa

Kwestie majątkowe

Generalną zasadą, statuowaną przez przepisy prawa, jest wspólność majątkowa małżonków. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między nimi konstytuowana ustawą wspólność ustawowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, stanowiąc majątek wspólny. Przedmioty majątkowe nieobjęte taką wspólnością należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Oznacza to, iż co do zasady, składnikami majątku wspólnego są dobra materialne, których nabycie miało miejsce przez któregokolwiek małżonka w trakcie trwania małżeństwa.

Przede wszystkim zatem, do majątku wspólnego zalicza się wynagrodzenie za pracę lub innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, jak również dochody z majątku wspólnego, a co za tym idzie, przedmioty nabyte w trakcie trwania wspólności ustawowej. Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. Innymi słowy, każdy z małżonków może korzystać ze składników majątku wspólnego, pod warunkiem że sposób, w jaki to robi, nie ogranicza możliwości korzystania z tych składników przez drugiego małżonka.

Wyjątek stanowi majątek osobisty każdego z małżonków, nie wchodzący w skład wspólności ustawowej, do którego zaliczane są przede wszystkim przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności, czyli generalnie przed zawarciem związku małżeńskiego, czy też przedmioty nabyte na przykład w drodze darowizny, o ile darczyńca nie postanowił inaczej, obdarowując obydwoje małżonków. Nie każda darowizna jednak, nawet niezastrzeżona dla obojga małżonków, stanowi majątek osobisty. Odmiennie bowiem od generalnej zasady traktowane są przedmioty zwykłego urządzenia domowego, jak pralka, czy lodówka, służące do użytku obojga małżonków, nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. Wchodzą bowiem one do majątku wspólnego, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Powyższe wyjaśnienia mają duże znaczenie w kontekście podziału majątku wspólnego, gdyż sytuacja małżonków kształtowana jest odmiennie, w zależności od składników tego majątku oraz sposobu ich nabycia.

W przypadku trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, małżonkowie zazwyczaj decydują się na rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód, a w związku z tym do podziału majątku wspólnego, do którego każdy z nich rości sobie określone prawa. Pamiętać trzeba jednak, iż w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Dlatego podział majątku może zostać dokonany dopiero po ustaniu wspólności w wyniku zawarcia umowy notarialnej, orzeczenia rozwodu lub separacji.

Mimo, iż nie jest to konieczne, występując do sądu o orzeczenie rozwodu, małżonkowie często chcą, w ramach jednego postępowania, uregulować kwestie własności składników dotychczasowego majątku wspólnego. Rzadko jednak podziału takiego udaje się faktycznie dokonać. Wynika to z faktu, iż sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jednakże tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce sprowadza się to zatem do zgodnego podziału majątku przez małżonków w sposób ustalony jeszcze przed wszczęciem postępowania rozwodowego. Brak porozumienia w tej materii skutkuje co do zasady pozostawieniem przez sąd wniosku o podział bez rozpoznania, gdyż samo wyszczególnienie składników majątku oraz określenie ich wartości skutkuje zwłoką w wydaniu wyroku rozwodowego.

Składając wniosek o podział majątku w postępowaniu rozwodowym, jako adwokat rozwodowy sugeruję możliwie skutecznie ułatwić sądowi orzekanie poprzez jak najdokładniejsze wyszczególnienie elementów majątku wspólnego oraz ich wartości, a także zadbać o to, by drugi ze współmałżonków zaakceptował zaproponowany podział. Pojawienie się na etapie postępowania rozwodowego kolejnych składników majątku, co do których strony nie będą potrafiły się porozumieć, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Będąc adwokatem rozwodowym prowadzącym liczne sprawy w Warszawie, dostrzegam, iż większość postępowań rozwodowych wiąże się z koniecznością ustalenia małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego i rzadko zdarza się, by w zakresie podziału majątku małżonkowie pozostawali zgodni, szczególnie w przypadku, gdy do rozwiązania małżeństwa dochodzi po wielu latach trwania wspólności ustawowej, a zgromadzony w jej toku majątek dorobkowy przedstawia znaczną wartość. Skuteczniej zatem jest wystąpić o podział majątku po uzyskaniu wyroku rozwodowego, a w przypadku przedłużającego się postępowania, uprzednio zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej, co umożliwi nabywanie nowych dóbr niepodlegających wspólności, a tym samym, których nie będzie dotyczy podział.

Podział majątku po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego może, choć nie musi, nastąpić w wyniku postępowania sądowego. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by podziału majątku dokonać w formie umowy, jednakże ze względu na fakt, iż majątek ten często obejmował będzie nieruchomości, konieczna wtedy będzie umowa w formie aktu notarialnego uwzględniającego dzielony majątek. Wymagana jest wtedy również zgoda obydwu stron, gdyż aktu notarialnego nie można podpisać jednostronnie.

W przypadku braku zgody co do podziału majątku, pozostaje jedynie skorzystać z postępowania sądowego. Do sądu należało będzie ustalenie elementów majątku wspólnego oraz określenie sposobu jego podziału. Rozwiązanie takie może też okazać się tańsze, niż umowa notarialna, choć z pewnością wiązać się będzie z upływem dłuższego czasu.

Przygotowując się do podziału majątku warto pamiętać również o kilku pomijanych zazwyczaj kwestiach

  • Przede wszystkim w ramach procesu rozwodowego, nawet w przypadku braku zgodnego stanowiska stron w tej sprawie, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Często traktowane jest to przez małżonków jako element podziału majątku wspólnego, jednak przekonanie takie jest błędne. Sąd nie określa bowiem któremu z małżonków powinno przypaść w udziale mieszkanie, a jedynie w jaki sposób każdy z małżonków może z niego korzystać. Jeżeli mieszkanie takie stanowiło składnik wspólności majątkowej, pozostaje nim pomimo wyroku rozwodowego nawet w przypadku, gdy sąd orzeknie o ograniczeniu prawa jednego z małżonków do korzystania z nieruchomości.

  • Drugim zagadnieniem z którym spotykam się jako adwokat rozwodowy, związanym bezpośrednio z mieszkaniem małżonków, stanowiącym składnik wspólności ustawowej, stanowi kwestia przyznania w wyniku podziału majątku lokalu wyłącznie jednemu małżonkowi, jeżeli mieszkanie to stanowi przedmiot kredytu. Pamiętać trzeba bowiem, iż orzeczenie sądowe nie wpływa na treść umowy z bankiem, udzielającym kredytu. Jeżeli, zgodnie z postanowieniami kontraktu, kredytobiorcami są oboje małżonkowie, to ich status nie ulega zmianie w wyniku orzeczenia rozwodu, a nawet podziału majątku wspólnego. Bank może zatem dochodzić spłaty kredytu od każdego z kredytobiorców, nawet gdy sąd przyznał mieszkanie wyłącznie jednemu z nich.

  • Kolejną kwestią, o której warto pamiętać, jest fakt, iż środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków stanowią składnik majątku wspólnego. Oznacza to, iż rozwodowy podział majątku powinien również obejmować ten element objęty wspólnością ustawową. W praktyce jednak jest to często pomijane. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu. Wypłata jest dokonywana przez otwarty fundusz po przedstawieniu dowodu, że środki zgromadzone na rachunku członka funduszu przypadły byłemu współmałżonkowi. Dowodem takim jest właśnie orzeczenie sądu o sposobie podziału majątku wspólnego.

  • Ostatnią kwestią, na którą warto zwrócić uwagę przystępując do podziału majątku jest fakt, iż przedmioty przeznaczone do wyłącznego użytku osobistego jednego z małżonków, nabyte ze środków wspólności majątkowej, stanowią składnik majątku osobistego. Zapis ten w praktyce rodzi jednak wiele kontrowersji, gdyż często zdarza się, że z majątku wspólnego nabywane są dobra o znacznej wartości, z których korzysta wyłącznie jeden ze współmałżonków pomimo, iż użytek ten nie ma charakteru osobistego. Przykładem takiej sytuacji jest nabycie ze środków wspólnych małżonków samochodu, z którego jednak korzysta wyłącznie jeden z nich, ponieważ drugi nie ma prawa jazdy. Nie oznacza to jednak, iż samochód ten powinien być traktowany jako składnik majątku osobistego małżonka, posiadającego uprawnienia do kierowania nim, a wręcz przeciwnie – powinien zostać uwzględniony przy podziale majątku jako składnik majątku wspólnego.

Podsumowując zatem, praktyka i moje doświadczenie adwokata rozwodowego pokazuje, iż w przypadku braku zgodności małżonków co do podziału majątku wspólnego, korzystniej jest dochodzić jego rozdziału w odrębnym postępowaniu, po uzyskaniu wyroku rozwodowego. Pozwala to bowiem na podejmowanie przez każdego z małżonków samodzielnych działań, nie mających wpływu na składniki majątku wspólnego.

We wszelkich sprawach – jak widać dość złożonych – związanych z rozwodowym podziałem majątku, zapraszam do mojej kancelarii celem uzyskania jak najskuteczniejszej pomocy prawnej.

Adwokat Jacek Sosnowski – Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *