Alimenty są szczególnym świadczeniem nie tylko z uwagi na fakt, że stanowią ustawowy obowiązek ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, lecz również dlatego, że raz ustalone alimenty w określonej wysokości mogą być następnie modyfikowane, zarówno w górę jak i w dół, w zależności od okoliczności danego przypadku.

Z reguły o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego rodzic wnosi więc wówczas, gdy dziecko dorasta i gdy wzrastają jego potrzeby oraz koszty utrzymania, takie powództwo wydaje się więc w pełni uzasadnione, nie rzadko jednakże zobowiązany do alimentów nie ma możliwości, aby przekazywać świadczenie w wyższej wysokości, w jaki więc sposób wykazać w sądzie tę okoliczność?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, w każdym więc przypadku, zarówno przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego, jak i podczas jego modyfikacji, na wysokość świadczenia alimentacyjnego wszystkie te okoliczności będą miały wpływ i należy wziąć je pod uwagę, nie można wskazanych elementów traktować wybiórczo.

Jak zostało na początku wskazane, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, zaś przez ową zmianę rozumie się bądź istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Jeśli więc zobowiązany do alimentów otrzymał pozew o podwyższenie alimentów, w toku procesu należy skupić się na dwóch kwestiach- na wykazaniu, że potrzeby uprawnionego wcale nie zmieniły się w sposób istotny oraz że zmianie również nie uległy, a nawet zmniejszyły się, możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

W pozwie o podwyższenie alimentów wskazane musi zostać na czym polega zwiększenie potrzeb uprawnionego, które bezpośrednio wpływ mają na wysokość świadczenia alimentacyjnego, dlatego najprościej jest zakwestionować wydatki ponoszone na utrzymanie małoletniego bądź wykazać, że zostały one zawyżone. I tak, jeżeli jednym z głównych argumentów świadczącym o konieczności podwyższenia alimentów jest fakt, że dziecko musi pobierać korepetycje, to warto porównać ich koszt np. z dodatkowymi zajęciami na które dziecko chodziło w trakcie ustalania pierwotnego świadczenia alimentacyjnego, a z których obecnie dziecko zrezygnowało, gdyż może się okazać, że koszty korepetycji są równe kosztom zajęć dodatkowych, a więc koszty utrzymania dziecka nie wzrosły.

Przy określaniu wysokości świadczenia alimentacyjnego uwzględnia się również sumy przeznaczane np. na rozrywkę i wypoczynek dziecka, bardzo często jednakże kwoty te są znacznie zawyżone i przekraczają możliwości finansowe zarówno jednego, jak i drugiego rodzica, dlatego tą okoliczność również w sądzie należy podnieść.

Zgodnie bowiem z ugruntowanym orzecznictwem, rodzice nie mogą uchylać się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego z tego powodu, że obowiązek ten stanowi dla nich nadmierny ciężar, jednakże zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dzieci, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia oraz innych indywidualnych okoliczności, powinno być zbliżone do stopy życiowej rodziców, jeśli więc rodzic żyje skromnie i nie ma możliwości, aby sytuację tę zmienić, to podwyższenie świadczenia alimentacyjnego z powodu potrzeb dziecka, które nie są usprawiedliwione, bowiem wiele rodzin nie może np. pozwolić sobie na coroczne zagraniczne wyjazdy, nie będzie uzasadnione.

Zobacz nasz nowy blog dotyczący alimentów oraz prawa rodzinnego

http://www.adwokat-alimenty.warszawa.pl

Bardzo często przekazywanie alimentów w wyższej wysokości nie jest jednak możliwe, gdyż sytuacja finansowa zobowiązanego na to nie pozwala, w sądzie należy więc bardzo szczegółowo przedstawić wszystkie okoliczności, które świadczyć będą o tym, że wyższe świadczenie będzie zbyt uciążliwe dla zobowiązanego.

W tym celu, poza oczywiście zaświadczeniem o osiąganych dochodach, warto bardzo skrupulatnie przedstawić wszystkie miesięcznie ponoszone wydatki, a jeśli jakieś wydatki zwiększyły się od momentu uprzedniego ustalania alimentów, kwestię tę dodatkowo należy podkreślić, np. poprzez wskazanie, że zobowiązany ma problemy zdrowotne i w związku z tym więcej środków musi przeznaczać na leczenie, a w konsekwencji nie może również wykonywać pracy zarobkowej w takim samym wymiarze jak kiedyś, że obecnie na jego utrzymaniu pozostają również dzieci pochodzące z nowego związku, bądź że zobowiązany pomaga w utrzymaniu i w opiece nad obłożnie chorym członkiem rodziny, przez co nie ma możliwości podjęcia dodatkowego zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *