Adwokat rozwodowy radzi

Jako adwokat prowadzę w Warszawie wiele spraw o rozwód. Stąd wiem też, że jest to trudne przeżycie emocjonalne dla obydwu stron. W związku z tym pragnę przybliżyć Państwu specyfikę i opisać najczęstszy z reguły przebieg, jakim charakteryzują się sprawy o rozwód. Zachęcam jednocześnie, aby przed przystąpieniem do rozprawy, omówili Państwo ze swoim adwokatem wszystkie kwestie i szczegóły posiedzenia sądu, dotyczącego Państwa rozwodu.

MSprawy o rozwód należą do spraw bardzo delikatnych i bardzo intymnych, dlatego w pełni uzasadnione jest ich rozpatrywanie z wyłączeniem jawności, a więc bez udziału publiczności. Strony występujące przed sądem i starające się o uzyskanie rozwodu niejednokrotnie nie zdają sobie do końca sprawy jaki charakter i przebieg ma postępowanie rozwodowe, co często prowadzi do powstania na sali sądowej sytuacji wstydliwych i krępujących, a czasem nawet do oburzenia dlaczego sąd zadaje tak intymne pytania. Składając zatem pozew rozwodowy warto sobie uświadomić, z czym się wiąże takie postępowanie i jak będzie się toczyć.

Orzeczenie rozwodu przez sąd jest możliwe tylko w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Postępowanie sądowe, w takich sprawach jak rozwody, ma na celu ustalenie wskazanych przesłanek rozwodowych. Rozkład pożycia między małżonkami oznacza nie tylko ustanie więzi gospodarczej i materialnej, ale również więzi psychicznej i fizycznej, zatem postępowanie dowodowe ingerować będzie w praktycznie każdą sferę życia małżonków. Jednym z najistotniejszych dowodów przeprowadzanym w każdym postępowaniu rozwodowym jest przesłuchanie stron postępowania, co nie rzadko łączy się z dużym stresem, zwłaszcza, gdy małżonkowie są ze sobą mocno skonfliktowani przez co całe postępowanie rozwodowe jest trudne i wyjątkowo nieprzyjemne dla stron.

Po otwarciu posiedzenia sąd dokonuje sprawdzenia obecności stron postępowania, a następnie udziela głosu najpierw powodowi, czyli osobie wnoszącej pozew rozwodowy, a następnie pozwanemu, w celu określenia, czy strony podtrzymują zajęte dotychczas w powództwie oraz odpowiedzi na pozew stanowiska.

Na pierwszej rozprawie sąd zadaje również stronom pytanie, czy ich zdaniem istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Pytanie to jest bardzo ważne, gdyż w przypadku udzielenia na nie przez strony pozytywnej odpowiedzi, sąd może skierować strony do mediacji, której przedmiotem może być pojednanie małżonków. Zdarza się, iż pozew rozwodowy wniesiony zostaje w wyniku wzburzenia i silnych emocji, a następnie, w wyniku zbiegu różnych zdarzeń, strony nie potrafią ze sobą nawiązać porozumienia i rozwiązać istniejących z tego tytułu problemów. Dopiero atmosfera panująca na sali sądowej pozwala im na refleksję i decydują się podjąć dialog, w wyniku którego rozwiązanie małżeństwa nie będzie konieczne. Pamiętać trzeba, iż zadaniem sądu jest dążyć do ugodowego załatwienia sprawy w każdym stadium jego postępowania. Tym bardziej zatem, w tak szczególnych sprawach, jakimi są sprawy rozwodowe, umożliwienie małżonkom podjęcia dialogu w formie mediacji, może okazać się kluczowe zarówno dla samych stron, jak i przede wszystkim małoletnich dzieci, które najbardziej przeżywają rozwody rodziców. Jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie.

W trakcie rozprawy rozwodowej sporządzany jest protokół. Przepisy dotyczące postępowania w sprawie rozwodowej wskazują, iż powinien on zawierać oświadczenie małżonków co do liczby, wieku i płci dzieci żyjących, stosunków majątkowych i zarobkowych obu małżonków, szczególnych obowiązków utrzymania osób niebędących ich wspólnymi dziećmi oraz co do treści umowy majątkowej, jeżeli małżonkowie umowę taką zawarli. Sąd, czyniąc zadość wymaganiom procesowym, zada zatem stronom pytania dotyczące wszystkich powyższych kwestii.

Informacje dotyczące liczby, wieku i płci dzieci są dla sądu istotne w kontekście orzekania o przyznaniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej, a także w przypadku zasądzania od jednego z małżonków alimentów na rzecz małoletnich.

Kolejną kwestią poruszaną przez sąd jest sytuacja majątkowa małżonków oraz ich zarobki. Przypomnieć wypada, iż generalną zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przepisy dopuszczają jednak, by wspólność tą ograniczyć lub wyłączyć w drodze umowy lub postanowienia sądowego. Przykładem odmiennego uregulowania ustrojów majątkowych między małżonkami jest rozdzielność majątkowa, w wyniku ustanowienia której typowe dla wspólności ustawowej elementy, jak wynagrodzenie za pracę, nie wchodzą do majątku wspólnego, a pozostają majątkiem osobistym każdego z małżonków.

Stosunki majątkowe mogą dotyczyć również kwestii wydatkowania środków, znajdujących się co prawda, z godnie z ustawą, we wspólności majątkowej, jednak przypadających na podstawie umowy między małżonkami jednemu z nich na konkretne cele. Małżonkowie mogą zatem postanowić, iż jeden z nich ze swojego wynagrodzenia za prace pokrywał będzie bieżące koszty utrzymania wspólnego mieszkania, a drugi koszty wychowania dzieci. Informacja o podjęciu przez małżonków takich ustaleń jest dla sądu również istotna ze względu na konieczność orzeczenia o dalszych zobowiązaniach małżonków w trakcie postępowania rozwodowego, a także w przypadku orzekania o wysokości alimentów.

Kolejnym zadaniem sądu jest ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji. Szczególnie informacje na temat okoliczności rozpadu pożycia budzą wiele wspomnianych na wstępie kontrowersji wśród stron postępowania.

Należy liczyć się z tym, że sąd dopytywał będzie, kiedy ustało pożycie. Pamiętając, iż o jego rozkładzie decyduje całkowite ustanie więzi gospodarczej i materialnej, a także więzi psychicznej i fizycznej, trzeba być gotowym na udzielenie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących pożycia stron, dzielenia sypialni, przyczyn ustania takiego stanu, czy też opisania w jakim okresie do tego doszło. W szczególności sąd może interesować, w wyniku jakich zdarzeń, zdaniem stron, rozpad pożycia nastąpił. Trzeba mieć świadomość, iż jeśli strony zgodnie nie wniosły o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie jednej z nich, sąd zobowiązany jest w wyroku rozwodowym wskazać małżonka winnego rozpadu pożycia, względnie stwierdzić winę obojga małżonków. Wszelkie informacje dotyczące pożycia mogą zatem rzucać światło na powyższe ustalenia, w szczególności w przypadku, gdy u podstaw postępowania rozwodowego leży zdrada jedno z małżonków.

Każdym przypadku sąd zobowiązany jest dążyć do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, dlatego nie sposób przewidzieć i określić enumeratywnego katalogu wszystkich pytań, jakie mogą zostać postawione w toku postępowania. Podkreślić trzeba jednak ponownie, iż pytania te mogą w każdym przypadku mieć charakter osobisty dla stron, a udzielanie odpowiedzi wiązać się będzie zapewne z pewnym poczuciem dyskomfortu.

Adwokat Jacek Sosnowski – Kancelaria Warszawa
Specjalizuję się w sprawach dotyczących rozwodów, a także alimentacyjnych i majątkowych. Prowadzę obsługę prawną na terenie miasta Warszawa oraz regionie stołecznym. Zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *