Skuteczne dochodzenie roszczenia może stać się niemożliwe z powodu upływu terminu przedawnienia, zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

W praktyce oznacza to więc, że jeśli w określonym terminie nie wystąpimy z roszczeniem, w przypadku umów kredytowych termin ten wynosi 10 lat liczony od dnia zawarcia umowy kredytu bądź od dnia wypłaty kredytu, wówczas strona przeciwna może skutecznie uchylić się od jego zaspokojenia powołując się właśnie na upływ terminu przedawnienia.

Pamiętać jednakże należy, że przedawnienie może zostać przerwane, podjęcie odpowiednich czynności skutkować będzie więc tym, że przedawnienie będzie biec na nowo.

Do tej pory przedawnienie mogło zostać przerwane: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje bądź przez wszczęcie mediacji.

Przeczytaj także:

Umowa kredytu we frankach – możliwość dochodzenia roszczeń a przedawnienie. Przerwanie biegu przedawnienia

W przypadku roszczeń kierowanych przeciwko bankom przerwanie przedawnienia zwykle więc wiązało się z koniecznością wytoczeniem powództwa bądź złożeniem do sądu zawezwania do próby ugodowej, co oczywiście generowało już pierwsze koszty, na gruncie najnowszych uregulowań możliwe jest jednakże przerwanie biegu terminu przedawnienia w jeszcze inny sposób.

Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, spór między klientem, a podmiotem rynku finansowego może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem, a podmiotem rynku finansowego, przytoczony przepis wprost zatem wskazuje, że konflikt między kredytobiorcą, a bankiem może zostać rozwiązany w sposób polubowny, a więc na drodze pozasądowej.

Wskazane uregulowanie nie stanowi jednakże, że rozwiązanie sporu na drodze pozasądowej przerywa bieg terminu przedawnienia, dlatego konieczne jest odniesienie się do dalszych regulacji zawartych we wskazanej ustawy, które w nieuregulowanym zakresie odsyłają nas do przepisów zawartych w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich stanowią z kolei, iż wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, a więc sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą wynikających z zawartej z konsumentem umowy, przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. 

Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Z powyższego wynika zatem, że wszczęcie pozasądowego postępowania, którego celem będzie rozwiązanie sporu kredytobiorcy z bankiem, przyniesie skutek w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia, tak samo, jakby zostało wszczęte postępowanie przed sądem.

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy, zaś samo postępowanie może być prowadzone w wersji papierowej bądź elektronicznej.

Postępowanie wszczyna się na wniosek klienta podmiotu rynku finansowego, który to wniosek powinien co najmniej zawierać: oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, wskazanie rodzaju postępowania- wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu, oraz podpis klienta.

Do wniosku o wszczęcie postępowania dołącza się opis okoliczności sprawy, informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu oraz kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku. Bardzo istotne jest, aby we wniosku dokładnie opisać zakres dochodzonych roszczeń, przerwanie biegu terminu przedawnienia nastąpi bowiem tylko co do tych roszczeń, które są objęte wnioskiem, dlatego brak precyzyjności w tym zakresie może spowodować, że wniosek nie okaże się w pełni skuteczny i część roszczeń mimo wszystko ulegnie przedawnieniu.

Wniosek o wszczęcie postępowania pozasądowego podlega opłacie w wysokości 50 zł, którą klient powinien uiścić na rachunek Rzecznika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik może zwolnić klienta z obowiązku uiszczania opłaty. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich jest więc obecnie najtańszą i przede wszystkim najprostszą metodą, aby przerwać bieg terminu przedawnienia w celu dochodzenia swych roszczeń.

UWAGA  – Prosimy także zapoznać się z wpisem Zleć analizę umowy kredytu CHF . Kancelaria wszelkie kroki rozpoczyna od przeprowadzenia analizy umowy kredytu która jest niezbędna do określenia zasadności roszczeń. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego w zakładce KONTAKT  – czas odpowiedzi na pytania wynosi 2-3 dni robocze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *