Umowy o kredyt we frankach szwajcarskich od lat stanowią kość niezgody pomiędzy kredytobiorcami, a bankami, sytuacja tych pierwszych jest jednak o tyle trudniejsza, że gdy chcą uwolnić się od niekorzystnej umowy to nie pozostaje im nic innego jak wystąpić przeciwko bankowi na drogę sądową.

Gdy już decyzja o podjęciu zdecydowanych działań zapadnie, pojawiają się kolejne pytania, a mianowicie z jakim roszczeniem kredytobiorca ma wystąpić- o odfrankowienie zawartej umowy czy jej unieważnienie oraz w którym momencie- w trakcie trwania umowy czy już po całkowitej spłacie kredytu.

W trakcie wykonywania umowy kredytowej, a więc wówczas, gdy kredyt jest nadal spłacany, kredytobiorca może wystąpić do sądu o unieważnienie zawartej umowy lub jej odfrankowienie, roszczenie z jakim można przeciwko bankowi wystąpić determinowane bowiem jest treścią zawartej umowy.

W przypadku umów frankowych roszczenia te opierają się zwykle na kwestionowaniu zapisów zawartych w umowie, praktycznie każda umowa zawiera bowiem postanowienia uznawane za niedozwolone, lecz to w jaki sposób zostaną one ocenione/zakwalifikowane zależy tak naprawdę od poglądów sądu rozpoznającego sprawę, dlatego zasadnym w sprawach frankowych jest występowanie z roszczeniem ewentualnym, a więc w pierwszej kolejności kredytobiorca powinien żądać unieważnienia zawartej umowy, gdyż jest to roszczenie dalej idące, a w razie, gdy sąd nie znajdzie podstaw do unieważnienia, wówczas wnieść należy o odfrankowienie umowy.

W sytuacji jednak, gdy nie jesteś zainteresowany unieważnieniem, twoje powództwo powinno ograniczać się tylko do odfrankowienia czyli usunięcia z umowy klauzul walutowych.

Odfrankowienie umowy kredytowej ma ten skutek, że z umowy zostają usunięte klauzule odnoszące się do waluty obcej, kredyt staje się więc kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR.

Kolejne raty kredytu zostają wyliczone z pominięciem owych zapisów, więc są znacznie niższe, zaś bank zobowiązany jest zwrócić kredytobiorcy kwotę, która została przekazana na skutek stosowania przez bank owych niedozwolonych zapisów.

Po odfrankowieniu umowa kredytowa jest nadal wykonywana, lecz kredytobiorca płaci niższe miesięczne raty.

Unieważnienie powoduje natomiast, że zawarta umowa traktowana jest jak nigdy nie zawarta, czyli na skutek unieważnienia kredytobiorca musi do banku zwrócić całą otrzymaną od banku kwotę kredytu, natomiast bank oddać musi kredytobiorcy to wszystko co od niego pobrał w związku z zawartą umową kredytową, czyli uiszczone raty wraz z odsetkami, prowizję, składkę z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i wszelkie inne opłaty związane z kredytem, które poniósł kredytobiorca.

Unieważnienie powoduje, że taka umowa zostaje usunięta z obrotu. Niezależnie jednakże z jakim żądaniem przeciwko bankowi wystąpisz w trakcie trwania umowy, pamiętaj, że nadal jesteś zobowiązany do spłaty kredytu na dotychczasowych warunkach, zmiana wykonywania umowy kredytowej nastąpi bowiem dopiero w momencie, gdy w twojej sprawie zapadnie dla ciebie korzystny wyrok i gdy stanie się on prawomocny.

W sytuacji jednakże, gdy z pozwem przeciwko bankowi decydujesz się wystąpić już po spłacie kredytu, twoje roszczenie dotyczyć może tylko unieważnienia zawartej umowy.

Zastosowanie tutaj znajdą przepisy dotyczące nienależnego świadczenia, zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu cywilnego, świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Z powyższym koresponduje kolejny przepis, dotyczący wyłączenia zwrotu, nie można bowiem żądać zwrotu świadczenia jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej.

W przypadku kredytów frankowych zastrzeżenie zwrotu jest bardzo rzadko spotykane, bo mało kto wie o takiej możliwości, jeżeli więc chcesz odzyskać od banku pieniądze już po spłacie kredytu, powinieneś żądać unieważnienia umowy.

W takiej sytuacji zwrot środków przez bank nastąpi na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, a z uwagi, że kredytobiorca oddał już do banku cały otrzymany kapitał, tylko bank zobowiązany będzie do świadczenia na rzecz kredytobiorcy na skutek unieważnienia umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *