Osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich, gdy już się zdecydują na dochodzenie swych praw w postępowaniu sądowym, muszą dodatkowo podjąć decyzję z jakim pozwem wystąpić, a więc czy z pozwem indywidualnym, czy też zbiorowym. Zarówno jedno, jak i drugie postępowanie ma swoje plusy i minusy, różnice widoczne są przede wszystkim w wysokości kosztów sądowych oraz w długości trwania procesu.

Zdarza się jednakże, że kredytobiorca pragnie się wycofać z wcześniej podjętej decyzji, czyli zamiast z pozwem indywidualnym chce przystąpić do pozwu zbiorowego i odwrotnie, warto więc wiedzieć jak ustawa reguluje te kwestie.

Zgodnie z ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, osoba, która przed dniem wszczęcia postępowania grupowego wytoczyła przeciwko pozwanemu powództwo o roszczenie, które może być objęte postępowaniem grupowym, nie później niż do dnia zakończenia postępowania w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie o przystąpieniu do grupy. W takim przypadku sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

Wskazane unormowanie znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku osób, które wytoczyły powództwo indywidualne przed wszczęciem postępowania grupowego, a więc wówczas, gdy pozew w postępowaniu indywidualnym został złożony wcześniej niż pozew w postępowaniu grupowym. Z powyższego wynika zatem, że możliwe jest zrezygnowanie z prowadzenia postępowania indywidualnego na rzecz postępowania grupowego, istotne jednak jest, że dopuszczalność wstąpienia do postępowania grupowego w takim wypadku zależeć będzie ściśle od etapu, na jakim będzie to miało miejsce.

Z chwilą przedstawienia sądowi oświadczenia o przystąpieniu do grupy między członkiem grupy oraz pozwanym powstaje skutek sprawy w toku, co do roszczenia objętego postępowaniem grupowym, oznacza to więc, że od tej pory mamy do czynienia z zawisłością sporu. Po upływie wyznaczonego przez sąd terminu, nie krótszego niż miesiąc od dnia doręczenia powodowi zarzutów co do członkostwa, sąd wydaje postanowienie co do składu grupy. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym, jednakże po uprawomocnieniu się takiego postanowienia oświadczenie członka grupy o wystąpieniu z grupy jest bezskuteczne.

Prawo do wystąpienia z grupy jest więc w pewien sposób ograniczone. Członek grupy podejmuje bowiem dobrowolną decyzję o poddaniu swoich roszczeń dochodzeniu na zasadach postępowania grupowego i do momentu wydania postanowienia co do składu grupy może tę decyzję zmienić, jeśli jednak postanowienie się uprawomocni, wówczas zmiana decyzji w zakresie postępowania grupowego nie będzie możliwa.

Maksymalnym terminem do wystąpienia z pozwu zbiorowego jest uprawomocnienie się postanowienia wydanego przez sąd, oznacza to więc, że do momentu uzyskania prawomocności  kredytobiorca może w każdym czasie złożyć oświadczenie o wystąpieniu z grupy, w praktyce jednakże kwestia ta nie jest tak oczywista i bywa odmiennie interpretowana przez sądy.

W postanowieniu z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt: III C 1681/16, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał bowiem, że oświadczenie o wystąpieniu z grupy złożone przed wydaniem przez sąd postanowienia dotyczącego składu grupy jest bezskuteczne. Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie, który  w postanowieniu z dnia 30 października 2017 r., sygn. akt: VI ACz 1517/17, stwierdził iż złożenie skutecznego oświadczenia o wystąpieniu z grupy jest możliwe do momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu o składzie grupy, dla skuteczności tej czynności nie jest więc konieczne i niezbędne wydanie przez sąd stosownego postanowienia.

Gdyby bowiem podzielić stanowisko zaprezentowane prze Sąd Okręgowy, w praktyce wystąpienie z grupy byłoby możliwe tylko w okresie wydania przez sąd postanowienia co do składu grupy, a jego uprawomocnieniem się, wystąpienie z grupy byłoby więc znacznie ograniczone i zapewne bardzo często ten termin nie byłby zachowywany.

Oświadczenie o wystąpieniu z grupy jest czynnością procesową jakiej skutecznie może dokonać członek grupy w postępowaniu grupowym. Ustawa nie przewiduje żadnych szczególnych wymogów formalnych dla takiego oświadczenia. Jeżeli jednak oświadczenie przybiera formę pisemną, przyjmuje się iż stosować należy przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące wymogów formalnych pisma procesowego. Ewentualne braki pisemnego oświadczenia o wystąpieniu podlegać więc będą usunięciu w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania cywilnego. Nie można również wykluczyć dopuszczalności złożenia w formie ustnej oświadczenia o wystąpieniu z grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *