Żeby zainicjować postępowanie rozwodowe należy złożyć do właściwego sądu pozew rozwodowy, w przypadku jednakże, gdy małżonkowie mieszkają za granicą pojawia się wątpliwość do sądu w którym kraju pozew złożyć, polskiego, gdyż oboje są obywatelami polskimi, czy też sądu kraju w którym obecnie zamieszkują? Odpowiedź na powyższe pytanie nie trudno jednakże znaleźć, gdyż kwestie właściwości sądu regulują zarówno przepisy krajowe, jak i prawo międzynarodowe.

Zgodnie z ustawą prawo prywatne międzynarodowe, rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa. Z kolei przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stanowią, iż sprawy należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Pamiętać również należy, że jurysdykcja krajowa jest wyłączna, czyli tylko sąd w Polsce może rozpoznać sprawę, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. O właściwości sądu w sprawach dotyczących rozwodu stanowi również rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r., zgodnie z którym w sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, właściwe są sądy Państwa Członkowskiego na którego terytorium małżonkowie zwykle zamieszkują, lub małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje, lub pozwany zwykle zamieszkuje, lub w przypadku wspólnego wniosku, którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego Państwa Członkowskiego albo, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam „miejsce stałego zamieszkania”, bądź którego obywatelami są oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, na którego terytorium mają „miejsce stałego zamieszkania”.

Przeczytaj także:

Dowody zgromadzone przez detektywa, czy pomogą przy rozwodzie i podziale majątku?

Jakie dowody należy zgromadzić, aby zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie?

Z powyższego wynika zatem, że Polacy zamieszkujący poza granicami, lecz na terenie Unii Europejskiej, mogą wnieść powództwo o rozwód zarówno do sądu w kraju w którym stale zamieszkują, jak również do sądu w Polsce, warunkiem w tym wypadku jest jednakże konieczność posiadania przez obydwoje małżonków obywatelstwa polskiego, niezależnie od tego czy posiadają również obywatelstwo innego państwa.

Mając możliwość wyboru sądu do rozpoznania sprawy o rozwód wziąć pod uwagę przede wszystkim należy obowiązujące na terenie danego kraju prawo, jeśli bowiem zdecydujemy się np. skierować sprawę o rozwód do sądu w Niemczech, gdyż właśnie tam małżonkowie wspólnie zamieszkują, to do orzeczenia rozwodu konieczne będzie ziszczenie się przesłanek przewidzianych przez prawo niemieckie, czyli m.in. roczna separacja małżonków, a w toku postępowania nie będzie ustalana wina w rozkładzie pożycia.

Na tle uregulowań w innych krajach europejskich polskie regulacje są mniej restrykcyjne, gdyż do orzeczenia rozwodu przez sąd w Polsce konieczne jest jedynie wykazanie, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, może się więc okazać, że małżonkom łatwiej będzie uzyskać orzeczenie rozwodu właśnie w Polsce. Niewątpliwą zaletą wytoczenia powództwa rozwodowego w kraju pochodzenia jest również fakt, że całe postępowanie będzie się toczyć w języku ojczystym, oczywiście dla osób, które od kilku lat mieszkających poza granicami język zwykle nie stanowi bariery, jednakże pamiętać należy, że w sądzie używana będzie terminologia prawnicza, którą laicy rzadko się posługują.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *