Alimenty są zawsze sprawą drażliwą, niezależnie od tego czy uprawnionym do świadczenia alimentacyjnego jest małoletnie dziecko czy też były małżonek. W przypadku alimentów na dziecko sytuacja jest o tyle skomplikowana, że małoletni nie jest w stanie podjąć czynności, aby samodzielnie się utrzymać, zaś uchylanie się rodzica zobowiązanego do alimentacji powoduje, że ciężar utrzymania dziecka praktycznie w całości obciąża drugiego rodzica, co w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca.

Niestety praktyka sądowa pokazuje, że rodzic zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego w postępowaniu sądowym dotyczącym alimentów zrobi wszystko, aby zasądzone od niego alimenty były jak najniższe, a następnie uchyla się od płacenia nawet tych minimalnych alimentów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. W doktrynie i judykaturze od lat panuje natomiast ugruntowany pogląd, że osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, zwłaszcza obowiązek względem swych dzieci niezdolnych jeszcze do samodzielnego utrzymania się, powinna w pełni wykorzystywać swe siły, kwalifikacje i uzdolnienia w celu uzyskiwania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb osób uprawnionych do alimentacji.

Jeżeli zobowiązany nie wykorzystuje posiadanych możliwości i w celu uchylenia się od świadczeń alimentacyjnych lub wskutek innych zawinionych przyczyn nie podejmuje pracy, odpowiedniej do przygotowania zawodowego, warunków zdrowotnych oraz realnie istniejących możliwości w rejonie jego zamieszkania, jego możliwości zarobkowe ocenia się według zarobków, jakie osiągnąłby, gdyby podjął stosowne zatrudnienie.

Podobnie jest wtedy, gdy wysokość zarobków zobowiązanego z podanych wyżej przyczyn rażąco odbiega od realnie istniejących możliwości zarobkowych. Z powyższego wynika zatem, że jeżeli osoba zobowiązana do alimentacji wykazuje niskie zarobki, to nie oznacza to automatycznie niższych alimentów, gdyż obowiązek alimentacyjny wobec niej ustalany jest w oparciu nie o faktycznie osiągane dochody, lecz o to ile dana osoba mogłaby zarobić, gdyby w pełni wykorzystała swoje możliwości.

W praktyce nagminnie niestety obserwuje się przypadki, że osoba pozwana w sprawie o alimenty, z niewiadomych przyczyn, nagle wykazuje znacznie niższe dochody niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej oraz, że znacznie wzrosły koszty jej miesięcznego utrzymania. Wskazane zachowanie ma na celu oczywiście zasądzenie od zobowiązanego alimentów na jak najniższym poziomie, i choć przepisy chronią w pewnym stopniu osobę uprawnioną do alimentów (m.in. poprzez uwzględnianie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, a nie faktycznie osiąganych przez niego dochodów), to jednak środki te nie są zwykle wystarczające by uzyskać alimenty na satysfakcjonującym poziomie, dlatego uprawniony powinien postarać się o dowody, które jednoznacznie wykażą, że zobowiązany ma wyższe możliwości alimentacyjne.

Przeczytaj także:

Jak obliczyć alimenty na dziecko po rozwodzie?

Jak wygląda ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Zwykle uprawniony do alimentów nie ma niestety możliwości, aby dokładnie zweryfikować sytuację materialną zobowiązanego, jednakże środki takie posiada prywatny detektyw. Detektyw zatrudniony w sprawie o alimenty nie tylko zbierze wyczerpujące, szczegółowe i wiarygodne informacje o tym, gdzie zobowiązany do alimentów pracuje, lecz również dowie się z jakich innych źródeł osoba ta uzyskuje dochód, a w tym jakie prowadzi inne działalności zarobkowe. Jeśli więc zobowiązany dodatkowo pracuje, zwykle „na czarno”, jednakże w postępowaniu sądowym „zapomniał” o tym fakcie wspomnieć, to ta okoliczność z całą pewnością nie umknie uwadze detektywa, a w sądzie uprawniony będzie dysponować odpowiednimi dowodami, by ją wykazać.

Detektyw pomoże ponadto ustalić jakie są miesięczne koszty utrzymania zobowiązanego, nie rzadko bowiem okazuje się, że zobowiązany w sposób sztuczny zawyża faktyczne miesięczne koszty utrzymania przedkładając np. fikcyjną umowę najmu lokalu mieszkalnego lub umowę w której kwota najmu została określona na wyższym poziomie niż ma to miejsce w rzeczywistości, bądź pomija, że miesięczne koszty utrzymania mieszkania dzieli z nowym partnerem.

Z przeprowadzonych czynności detektyw sporządzi raport, który uprawniony do alimentów powinien przedłożyć w postępowaniu sądowym dotyczącym obowiązku alimentacyjnego, jeśli pojawi się taka konieczność, detektyw może ponadto zostać powołany na świadka w takim postępowaniu i wówczas będzie zeznawać w sądzie.

Skuteczne wsparcie w sprawach o alimenty – zapraszamy do kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Kontakt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *