Adwokat Warszawa – sprawy alimentacyjne i majątkowe

Jako doświadczony adwokat przedstawiam Państwu regulacje, dotyczące procedur prawnych związanych ze zmianą wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Przez obowiązek alimentacyjny rozumie się powinność dostarczania małoletniemu środków utrzymania, a także w miarę potrzeby, środków wychowania. W orzecznictwie ugruntowany został pogląd, iż środkami utrzymania są przede wszystkim fundusze przeznaczone na wyżywienie, odzież, mieszkanie oraz leczenie. W takim sam sposób należy rozumieć środki utrzymania dostarczane osobom dorosłym na rzecz których orzeczony został obowiązek alimentacyjny. Natomiast środki wychowania, które są potrzebne tylko małoletniemu, oznaczają przede wszystkim wydatki na kształcenie tj. na szkołę i pomoce szkolne, a nadto w rozsądnym zakresie również na rozrywkę oraz kulturę. Wysokość należnych alimentów jest ustalana indywidualnie, w oparciu o istniejący w danej sprawie stan faktyczny, który jeśli ulegnie zmianie będzie uzasadniać obniżenie bądź podwyższenie dotychczas nałożonego obowiązku alimentacyjnego.

Zasadą jest, iż wysokość alimentów określana jest w oparciu o usprawiedliwione potrzeb uprawnionego do alimentów oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do ich przekazywania. Wskazane pojęcia nie są jednoznaczne, konieczne zatem jest przytoczenie w tym miejscu bogatego orzecznictwa sądowego dotyczącego alimentów, które definiuje i dookreśla ustawowe pojęcia.

Przez usprawiedliwione potrzeby dziecka należy rozumieć przede wszystkim potrzeby obecne i bieżące, nie podlegają zatem uwzględnieniu potrzeby mogące powstać w przyszłości wraz z rozwojem dziecka. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, usprawiedliwioną potrzebą dziecka będzie również pokrywanie kosztów utrzymania osoby trzeciej, która zajmuje się dzieckiem ze względu na zły stan jego zdrowia, wymagający szczególnej pieczy. Istotnym również jest, iż określając usprawiedliwione potrzeby dziecka i tym samym zakres obowiązku alimentacyjnego, oceniany powinien być nie tylko wiek małoletniego, lecz należy mieć na względzie także miejsce pobytu dziecka oraz środowisko w którym się wychowuje.

Konkretyzując zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego do łożenia alimentów należy przede wszystkim pamiętać, że pojęcie to nie jest równoznaczne z faktycznie osiąganymi przez zobowiązanego dochodami. Oceniając zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, sąd bierze pod uwagę także te środki, które zobowiązany mógłby uzyskać przy dołożeniu należytej staranności. Akademickim wręcz przykładem jest wykonywanie gorzej płatnej pracy, poniżej uzyskanych kwalifikacji, podczas, gdy wykształcenie posiadane przez zobowiązanego pozwala mu na podjęcie innego, bardziej dochodowego zajęcia. W takim przypadku sąd będzie mógł orzec o wyższym świadczeniu alimentacyjnym na rzecz uprawnionego, pomimo iż faktycznie osiągane przez zobowiązanego dochody nie są na tak wysokim poziomie, jak być powinny. Ponadto, w pojęciu „możliwości zarobkowe” mieszczą się również świadczenia pobierane w naturze oraz świadczenia uzupełniające wynagrodzenie podstawowe, np. premie, dodatki, tzw. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa.

Z uwagi na fakt, iż świadczenia alimentacyjne są z reguły ustalane na długi okres czasu, często z góry nie określony, w życiu zarówno zobowiązanego do łożenia alimentów, jak i uprawnionego do ich odbioru, mogą nastąpić zmiany, które uzasadniać będą zmianę ustalonego obowiązku alimentacyjnego. Jak już zostało to zasygnalizowane, świadczenie alimentacyjne nie jest świadczeniem sztywnym i niezmiennym, gdyż zmiana stanu faktyczne na podstawie którego orzeczono o obowiązku alimentacyjnym będzie uzasadniać zmianę wysokości ustalonych alimentów poprzez ich obniżenie bądź podwyższenie. Właściwy wniosek, dotyczący zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego powinien być przygotowany przez kompetentnego adwokata.

Oczywistym jest, iż w przypadku alimentów przekazywanych na rzecz małoletniego dziecka, zakres jego usprawiedliwionych potrzeb będzie wzrastał wraz z wiekiem, a zatem, usprawiedliwione stanie się podwyższenie dotychczasowych alimentów. Wzrost świadczenia alimentacyjnego uzasadniony będzie w szczególności z chwilą rozpoczęcia nauki w szkole średniej przez małoletniego, podjęcia studiów, uczestnictwa w szkoleniu zawodowym wymagającym inwestowania w sprzęt i urządzenia. Podobnie zresztą także zakres potrzeb uprawnionej osoby dorosłej może wydatnie wzrosnąć np. w następstwie pogłębienia się jej stanu niezdolności do samodzielnego utrzymania. Zmiana stosunków może oznaczać również zwiększenie możliwości finansowych zobowiązanego, a zatem także i wówczas uzasadnionym będzie dochodzenie podwyższenia alimentów. Oczywiście nie będzie możliwe skuteczne ubieganie się o podwyższenie alimentów nawet w przypadku wzrostu możliwości zarobkowych zobligowanego do ich przekazywanie w sytuacji, gdy świadczenia alimentacyjne w dotychczasowej wysokości pokrywają już w całości usprawiedliwione potrzeby uprawnionego.

Obniżenie świadczenia alimentacyjnego będzie natomiast możliwe w przypadku zmniejszenia potrzeb uprawnionego. Stanie się tak w wyniku podjęcia przez uprawnionego pracy zarobkowej w ograniczonym zakresie, gdyż osiąganie przez uprawnionego dochodów pokrywających w całości jego uzasadnione potrzeby uzasadniania uchylenie obowiązku alimentacyjnego w całości, zmniejszenia wydatków na leczenie i pielęgnację wobec poprawy stanu zdrowia czy zaniechania kosztownego dokształcania. Podstawą uzasadniającą obniżenie obowiązku alimentacyjnego będzie także zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego poprzez np. utratę pracy czy wskutek choroby uniemożliwiającej wykonywanie pracy w dotychczasowym wymiarze i zakresie. W bogatym dorobku orzeczniczym uściślającym przesłanki obniżenia alimentów wskazuje się również, iż zasadnym jest wniosek o obniżenie alimentów także w sytuacji, gdy zobowiązany utracił prawo do wykonywania zawodu, którym dotychczas się zajmował i który stanowił dla niego źródło dochodu. Podstawą do żądania obniżenia alimentów może stanowić ponadto zmiana zatrudnienia na mniej zyskowne, gdy istniały ku temu ważne powody.

Powództwo o obniżenie bądź podwyższenie alimentów nie jest powództwem ograniczonym w czasie, a jedynym warunkiem, który będzie decydował o skuteczności i uwzględnieniu powództwa jest zaistnienie, wskazanej w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zmiany dotychczasowych stosunków. Może zatem się zdarzyć, że pomiędzy zobowiązanym, a uprawnionym do alimentów, postępowanie o wysokość kwoty tytułem alimentów będzie tyczyło się wielokrotnie, gdy zaistnieją ku temu powody, i wytoczenie kolejnego już powództwa o zmianę wysokości alimentów nie będzie ograniczone powagą rzeczy osądzonej, która w większości spraw cywilnych uzasadnia odrzucenie pozwu, gdyż sąd nie jest władny do ponownego orzekania o istocie tej samej sprawy pomiędzy tymi samymi stronami.

W toku postępowania o zmianę obowiązku alimentacyjnego sąd ustali czy faktycznie zaszły powody na których zostało oparte powództwo poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi. Przedmiotem postępowania dowodowego w takim postępowaniu o alimenty będzie zatem zmiana okoliczności zarówno po stronie zobowiązanego, jak i uprawnionego. Kierując powództwo o zmianę obowiązku alimentacyjnego należy pamiętać, że nie zostanie ono uwzględnione, gdy będzie stanowiło samą polemikę z ustaleniami poczynionymi w poprzedniej sprawie o alimenty, która jest objęta powagą rzeczy osądzonej, bez wykazania zmiany w stosunkach między stronami. Trudność postępowań o zmianę obowiązku alimentacyjnego polega zatem na właściwym dowiedzeniu swoich racji odpowiednimi dowodami, innymi niż powołanymi w poprzednich sprawach alimentacyjnych, gdyż przepisy postępowania wyłączają możliwość powoływania się przez strony w różnych sprawach na te same okoliczności faktyczne dla wysnucia odmiennych wniosków.
Pamiętać również należy, iż orzeczenie zmieniające zakres obowiązku alimentacyjnego może działać wstecz i obejmować zakres przed wytoczeniem powództwa, musi jednakże to wprost wynikać z sentencji wydanego orzeczenia, w przeciwnym razie obowiązek alimentacyjny ulega zmianie z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski w Warszawie specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód, podział majątku oraz alimenty. Polecamy usługi klientom z miasta Warszawa oraz regionu. Zapraszamy na bloga kancelarii.

www.sprawy-rozwodowe.info

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *