Rozwody w których ustalana jest wina w rozkładzie pożycia są zdecydowanie trudniejsze i wymagają od stron takiego postępowania większego zaangażowania oraz podjęcia różnorakich działań, nie dziwi więc fakt, że rozwodzący się małżonkowie coraz częściej decydują się skorzystać z usług prywatnego detektywa, aby w ten sposób pozyskać dowody w postępowaniu rozwodowym, a czasem także w postępowaniu o podział majątku, i doprowadzić do szybszego zakończenia procesu.

Zasadność zatrudnienia detektywa zależeć będzie jednak przede wszystkim od okoliczności danej sprawy, zwykle jednakże dowody uzyskane w ten sposób są przydatne podczas postępowania.

Korzystanie z usług detektywa nie jest konieczne, a właściwie jest bezcelowe, gdy małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie, gdyż wówczas żadnych spornych okoliczności udowadniać nie trzeba, zaś sąd wyda wyrok rozwodowy, gdy ustali, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, co zwykle następuje na podstawie zeznań stron. W sytuacji jednakże, gdy wyrok rozwodowy ma zawierać orzeczenie o winie, a małżonkowie winę wzajemnie sobie zarzucają, wówczas skorzystanie z usług detektywa może okazać się bardzo pomocne, a czasem nawet niezbędne. Licencjonowany detektyw ma obowiązek działać zgodnie z prawem i z przyznanymi mu uprawnieniami, w toku procesu rozwodowego coraz częściej strony posiłkują się więc takimi dowodami.

Praktyka sądowa pokazuje, iż najczęściej detektywni są angażowani, gdy współmałżonek podejrzewany jest o zdradę. Detektyw w takim przypadku może potwierdzić podejrzenia małżonka o zdradzie, bądź zdobyć na potrzeby postępowania jednoznaczne dowody świadczące iż do zdrady faktycznie doszło, nie rzadko bowiem małżonek wie, że jest zdradzany, jednakże nie posiada dowodów, żeby okoliczność tę udowodnić, dowody zgromadzone przez detektywa w takim przypadku mogą być bardzo przydatne.

Detektyw dowody gromadzi zwykle na podstawie przeprowadzonej obserwacji oraz wywiadu, a następnie sporządza z nich raport, który może zostać przedłożony w postępowaniu sądowym jako dowód, ponadto możliwe jest również powołanie na świadka detektywa i jeśli sąd do takiego wniosku się przychyli, wówczas detektyw zostanie przesłuchany, co również może być bardzo przydatne w postępowaniu.

Nieco rzadziej, jednakże również się zdarza, że byli już małżonkowie angażują detektywa by ten zdobył dowody możliwe do wykorzystania w postępowaniu o podział majątku. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą z kolei do majątku osobistego każdego z małżonków. Jeśli więc małżonkowie nie zawarli majątkowej umowy małżeńskiej, wówczas wraz z zawarciem małżeństwa, z mocy prawa, powstaje między nimi wspólność ustawowa, w razie więc rozwodu majątek ten będzie trzeba podzielić. Zasadą jest, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, z ważnych jednakże powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Może się więc okazać, że dowody zgromadzone przez detektywa na potrzeby postępowania rozwodowego będą też przydatne w postępowaniu o podział majątku podczas, którego ustalane są nierówne udziały małżonków w majątku wspólnym.

Oczywiście należy pamiętać, że samo przypisanie winy w wyroku rozwodowym nie przesądza, iż małżonek ten otrzyma mniejszy udział z majątku wspólnego stron, sąd podczas podziału majątku bada inne przesłanki, jednakże jeśli wina została orzeczona z powodów, które miały bezpośredni wpływ na wielkość majątku wspólnego małżonków, wówczas wina będzie się wiązać również z niższym udziałem w majątku wspólnym. Jeśli więc np. zdradzający małżonek wspierał finansowo kochanka/kochankę, wydawał pieniądze na ich wspólne wyjazdy bądź trwonił majątek na gry hazardowe, wówczas takie okoliczności mogą przesądzić o nierównym podziale majątku po rozwodzie, z kolei dowodami zgromadzonymi przez detektywa łatwiej będzie wykazać owe okoliczności i uzyskać korzystniejsze orzeczenie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *