Jak wynika z praktyki, bardzo znajomą kwestią są alimenty na rzecz małoletnich dzieci czy też jednego z małżonków po rozwodzie, bądź też alimenty na dziecko pochodzące ze związku pozamałżeńskiego. Niestety niewielu zdaje sobie sprawę z faktu, że również w trakcie trwania związku małżeńskiego można ubiegać się o alimenty na rzecz rodziny. Niniejszy artykuł odpowie na pytanie jakie przesłanki niezbędne są do uzyskania powyższego.

Obowiązki małżonków wynikające z założenia rodziny określa art. 23 k.r. i o. zgodnie z którym „małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli”. Z powyższego pośrednio wynika obowiązek utrzymania założonej przez małżonków rodziny.

Ustawodawca przewidział jednakże powyższy obowiązek wprost w art. 27 k.r. i o. stanowiącym, iż „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Omawiając powyższe należy zwrócić uwagę na dwa aspekty: po pierwsze alimentacja zgodnie z art. 27 k.r. i o. to zaspokajanie potrzeb rodziny, nie zaś konkretnej osoby, po drugie może mieć formę niematerialną polegającą na osobistych staraniach o wychowanie dzieci tj. odrabianie z dzieckiem prac domowych, edukacja dziecka czy opieka nad dzieckiem uniemożliwiająca pracę.

Ustawodawca przewidział, iż w przypadku, gdy „jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka”. (art. 28 k.r. i o.)

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987r. sygn. akt III CZP 91/86 wskazano zasady przyznawania alimentów na rzecz rodziny, zgodnie z którymi:

„I. małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb na zasadzie art. 27 k.r.o. zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma.

II. Rozstrzygnięcie o zaspokajaniu potrzeb rodziny następuje przez nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne, oraz rent, emerytur, a także wszelkich stałych i powtarzających się świadczeń albo innych należności.

III. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa albo z więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie.

IV. Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Dzieci mają prawo do równej
z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie”.

Z praktycznego punktu widzenia o obowiązku wypłaty wynagrodzenia małżonkowi uprawnionemu przez sąd zakład pracy dowiaduje z orzeczenia przekazanego przez sąd. Małżonek uprawniony, działając w ramach zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, może sam rozporządzić pobranym wynagrodzeniem, ale tylko w celu zgodnym z art. 27 k.r.o. tj. celem zaspokajania potrzeb rodziny.

W przypadku natomiast, gdy sąd zasądzi obowiązek alimentacyjny na podstawie art. 27 k.r. i o. małżonek obowiązany dokonuje płatności alimentów do rąk uprawnionego małżonka samodzielnie.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących alimentów www.adwokatjsosnowski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *