TAGI: ADWOKAT KONTAKTY Z DZIECKIEM WARSZAWA/ KANCELARIA ADWOKACKA SPRAWY O USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM / POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem to prawo ale i obowiązek każdego rodzica. Jak wynika z treści art. 113 § 1 k.r. i o. „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Powyższe oznacza, iż nawet w przypadku orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej danego rodzica może on, a nawet powinien utrzymywać osobiste kontakty z dzieckiem. Niestety często jeszcze w praktyce utożsamia się pozbawienie władzy rodzicielskiej z całkowitym zerwaniem więzi z dzieckiem a to jest nie tylko mylne ale też rażąco krzywdzące zarówno dla dziecka jak i rodzica. Należy pamiętać, iż nikt, z wyjątkiem sądu i tylko w określonych ustawą sytuacjach nie ma prawa do zakazania rodzicowi kontaktów z dzieckiem.

Wartym uwagi jest to, jaki jest zakres kontaktów rodzica z dzieckiem. Według art. 113 § 2 k.r. i o. „kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.

Należy wskazać, iż co do zasady sąd nie ingeruje w kwestię kontaktów rodziców z dziećmi do czasu, gdy rodzice są w stanie porozumieć się w przedmiotowej kwestii.

Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem może odbyć się na etapie orzekania o rozwodzie rodziców bądź też w każdym innym czasie, gdy jest to niezbędne dla utrzymania relacji z dzieckiem. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy kontakty rodziców z dzieckiem mają zostać uregulowane w czasie postępowania w sprawie o rozwód rodzice winni złożyć zgodnie porozumienie w zakresie powyższego. Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 k.r. i o. zdanie drugie „sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka”. Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują dość rygorystyczne sankcje za niedopełnienie obowiązku złożenia przez rodziców porozumienia o którym mowa w wyżej przytoczonym przepisie. Jak stanowi art. 58 § 1a k.r. i o. „sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka”.

W praktyce niejednokrotnie pojawia się problem tego jak właściwie winno wyglądać porozumienie rodziców dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi po rozwodzie. Wskazać należy, że powinny one przede wszystkim w sposób szczegółowy określać w jakie dni i w jakich godzinach rodzic nie mieszkający stale z dzieckiem będzie sprawował nad nim opiekę. Ponadto rodzice powinni uzgodnić kwestie dotyczące wypełniania władzy rodzicielskiej w ważnych kwestiach dotyczących dziecka w czasie sprawowania opieki przez każdego z nich. Powyższe dotyczy zwłaszcza podjęcia decyzji o zapewnieniu dziecku opieki lekarskiej w czasie przebywania dziecka pod opieką jednego z rodziców. Rodzice powinni również określić wzajemne kontakty w przedmiocie spraw dotyczących dziecka oraz sposób informowania się o kwestiach istotnych dotyczących dziecka tj. choroba, problemy wychowawcze, konieczność zapewnienia dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Niedopełnienie obowiązku ustalenia kontaktów z dzieckiem przez rodziców będzie skutkowało ustaleniem powyższego przez sąd, co nie tylko może rodzic skutki określone w przytoczonym już art. 58 § 1a k.r. i o. ale też w praktyce może oznaczać znacznie węższe kontakty jednego z rodziców z dziećmi, aniżeli rodzice mogliby wypracować wspólnie.

Kontakty z dzieckiem mogą być ustalane także po zakończeniu sprawy rozwodowej, w każdym czasie, gdy zajdzie taka konieczność. Powyższe będzie dotyczyć zwłaszcza sytuacji osób pozostających po rozwodzie orzeczonym na podstawie przepisów przed nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W ówczesnych wyrokach niejednokrotnie nie określano bowiem zakresu kontaktów rodzica z dzieckiem.

Postępowanie w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem wszczyna się na wniosek podlegający stałej opłacie w kwocie 40 zł. Właściwym do rozpoznawania przedmiotowej sprawy, inaczej niż w przypadku ustalania kontaktów z dzieckiem czasie orzekania rozwodu jest Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. We wniosku należy określić sposób w jaki kontakty z dzieckiem miałyby się odbywać oraz zwięźle uzasadnić konieczność ustalenia przedmiotowej kwestii przez sąd. Do wniosku warto także dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka wskazujący na dane rodziców. Możliwym jest powołanie świadka na potwierdzenie okoliczności przedstawionych we wniosku, jednakże nie zawsze jest to koniecznym. W praktyce sprawy w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem z reguły kończą się po jednej rozprawie i raczej niespotykaną jest sytuacja by sąd nie uwzględnił wniosku rodzica.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski specjalizuje się w prowadzeniu spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Siedziba kancelarii mieści się w Warszawie. Kancelaria posiada oddziały w Katowicach oraz Gliwicach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *